Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "ALTERPANEL" - ALU system cassette-composite PANEL
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"

KNOW-HOW w umowach nienazwanych 


KNOW-HOW
w umowach nienazwanych

Termin ten tak wymienia ustawa o podatku
dochodowym w katalogu wartości niematerialnych i prawnych.


Charakter świadczeń

Know-how jest to zespół informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we właściwej formie. Termin „poufny" oznacza, że przedmiot umowy nie jest powszechnie dostępny i znany. Termin „istotny" informacje są ważne i niebanalne. Know-how musi więc być użyteczne, tzn. można oczekiwać, że daje ono możliwość polepszenia konkurencyjnej pozycji przedsiębiorcy, np. poprzez umożliwienie wejścia na nowy rynek lub zapewnienie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych, którzy nie mają dostępu do licencyjnego know-how lub innego porównywalnego know-how. (...) „Zidentyfikowanie" oznacza, że opisanie lub utrwalenie tak, aby możliwe było sprawdzenie, że spełnia ono kryterium poufności i istotności. Niezbędne jest także ustalenie w umowie licencyjnej albo też zarejestrowanie w innej właściwej formie najpóźniej w chwili, kiedy know-how będzie przekazywane lub wkrótce potem, pod warunkiem że odrębny dokument lub inne miejsce zarejestrowania będą dostępne w razie zaistnienia takiej potrzeby (wyrok NSA z 31 lipca 2003 r., III SA 1661/01, PSP). Do cech umowy know-how należy przekazanie tajemnicy receptury lub informacji związanych ze zdobytym doświadczeniem technicznym lub naukowym (wyrok z 9 lipca 1996 r., I SA/Łd 556/96, PSP).

Podatek od nierezydentów

Na podstawie art. 21 ust. 1 updop od należności ze sprzedaży know-how powinien zostać odprowadzony zryczałtowany 20% podatek. Obowiązek ten, w przypadku umowy z podmiotem zagranicznym, obciąża płatnika - podmiot korzystający z uzyskanego know-how i dokonujący wypłaty umownych należności. Jego niedopełnienie skutkowało podjęciem decyzji orzekającej odpowiedzialność podatkową i określającej wysokość niepobranego i niewpłaconego podatku (wyrok NSA z 9 listopada 2001 r., I SA/Gd 539/2001, PSP). Zgodnie z zasadą ograniczonego obowiązku podatkowego państwo, w którym jest źródło przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów - nierezydentów w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła, czyli m.in. dochody(tzw. należności licencyjne) uzyskane przez nierezydentów od polskich rezydentów z tytułu „eksploatowania" praw autorskich i pokrewnych, praw do rzeczy (np. na podstawie najmu, dzierżawy), dóbr niematerialnych w postaci know-how (pismo MF z 24 lipca 2001 r., PB4/AK-8214-1045-277/01, Biul. Skarb. Nr 4/2001). Stawka podatku zależy jednak od tego, czy podmiot zagraniczny uzyskujący ten dochód jest rezydentem państwa, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (pismo IS w Białymstoku z 8 grudnia 2004 r., PBI/005-13/2/MS/04).

Amortyzacja

Obowiązkiem odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych objęte jest także nabycie praw z tytułu umowy know-how, skoro zakres jej jest szerszy niż zakres umowy licencyjnej. Obejmuje ona bowiem nie tylko wynalazki i wzory użytkowe, ale także wszelkie inne rozwiązania i informacje o charakterze technicznym - przy minimalnym rocznym okresie jej trwania (wyrok NSA z 29 listopada 1995 r., SA/Łd 1196/95, PSP). Problemy z know-how ujętym w art. 22b ust. 1 pkt g updof (art. 16b updop) jako wartość stanowiących równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, czy organizacyjnej (know-how) wynikają z faktu, że jest to pojęcie nieostre (wyrok NSA z 16 kwietnia 1998 r., I SA/Kr 917/97, POP Nr.2/2001).

Ciężar dowodu

Ważna jest precyzja przy formułowaniu postanowień umowy o know-how. Organy podatkowe dokonują oceny skutków podatkowych czynności prawnych również pod kątem wyeliminowania możliwości zwolnienia się przez strony tych umów od obowiązków podatkowych (umowa może niekiedy wyłączyć skutki podatkowe). Ciężar dowodu materialnego przekazania know-how, spoczywa na licencjobiorcy (wyrok NSA z 27 września 2001 r., I SA/Po 712/00, PP Nr 5/2002); np. Z umowy wyraźnie wynikało, że chodzi o transfer technologii. Dał on wymierne efekty, a przekazywana wiedza była tajna. Jeśli cel transakcji miał być inny, to nie powinno być mowy o know-how, jak określono przedmiotową umowę.

Z własnych doświadczeń

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.1996r. Izba Skarbowa w Tarnowie informuje :

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr.4, poz. 23 z póżn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, które podlegają opłacie skarbowej. Oznacza to, że tylko czynności wymienione w art..1 ust.1 pkt.2 cyt. ustawy są przedmiotem opłaty skarbowej. Przedłożona umowa zawierająca elementy umowy licencyjnej oraz umowy o udostępnieniu know-how stanowi typ umowy nienazwanej, która nie podlega opłacie skarbowej, wobec powyższego nie ciąży na Panu obowiązek zgłoszenia jej w Urzędzie Skarbowym. Natomiast, jeżeli zostanie zawarta umowa sprzedaży form (par. 3 pkt. 4.1 umowy) - to podlega ona opłacie skarbowej w wysokości 2% ich wartości rynkowej i należną opłatę uiszcza się w Urzędzie Skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania nabywcy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

W myśl art..18 ustawy z dnia 26 lipca 19991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr. 90, poz. 416 z póżn. zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się m. in. przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży lub zamiany tych praw. Za przychód z praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych uważa się faktycznie uzyskaną zapłatę z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesione prawa stosowania projektu wynalazczego, prawa do topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego.

Od przychodów z tych źródeł - zgodnie z art.. 22 ust.9 pkt.2 wyżej powołanej ustawy - koszty uzyskania przychodów odlicza się w wysokości określonej normą procentową tj. 50% przychodu. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż z zastosowania normy procentowej, będzie mógł odliczyć koszty faktycznie poniesione w zeznaniu rocznym składanym w urzędzie skarbowym właściwym wg. miejsca jego zamieszkania.

Osoby fizyczne będące podmiotami gospodarczymi oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art..3 z praw do projektów wynalazczych, topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z tytułu zakupu tych praw, są obowiązane na podstawie art..41 i ust.1 powyższej ustawy pobierać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art.. 22 ust. 9.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z opłaty licencyjnej w drugim lub następnych latach trwania licencji albo od innej jednostki niż pierwsza, z którą zawarto umowę licencyjną, płatnik przy ustalaniu dochodów nie odlicza kosztów uzyskania. W tych wypadkach dla celów obliczania zaliczki na podatek dochodowy dochód jest równy przychodowi. Dochody z praw majątkowych opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg. skali zawartej w art.. 27 ust.1 ustawy. Dochody te łączy się z dochodami z innych źródeł przychodów i wykazuje w zeznaniu rocznym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. (pismo IS w Tarnowie z 8 stycznia 1997r. PO. I - 002/115/96).