Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "X" budowy czołgu IV generacji
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"
Projekt "Innowacje dla wszystkich"

.........

Ochrona prawna wzorów przemysłowych 

Zacznijmy od historycznych już uwag dotyczących genezy ochrony wzorów przemysłowych. Otóż w polskim systemie prawnym przez wiele lat funkcjonowała kategoria wzorów zdobniczych, a ich sytuację prawną regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 1963 roku (Dz.U. nr.8 poz. 45). Zgodnie z paragrafem 1 tego aktu prawnego, wzorem zdobniczym była nowa postać przedmiotu przeznaczona do odtwarzania w produkcji przemysłowej lub rękodzielniczej, przejawiająca się w kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii, rysunku, barwie, nadającej przedmiotowi swoisty, oryginalny wygląd.

Cechą istotna wzorów zdobniczych było ich oddziaływanie estetyczne, w odróżnieniu od wzorów użytkowych, służących „podniesieniu pożytku” z przedmiotu. Określenie „estetyczny” nie było równoznaczne z „artystyczny”, wystarczyło aby wzór przyciągał wzrok. Mógł być zawarty w ornamencie, dekoracji, deseniu (rysunku). Wymienione wyżej określenia charakteryzują wzór, wskazując na jego istotę: zdobienie nadaje przedmiotowi wartość estetyczną, o obojętnym zresztą poziomie. Ochrona nie obejmowała zatem tych cech rozwiązania, które dyktowane były użytecznością czy funkcją, jak również urządzeń, których wygląd wynikał z konstrukcji.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo Własności Przemysłowej wzory zdobnicze zastąpione zostały instytucją wzorów przemysłowych. Zdefiniowano je w ust.2 art.102 następująco: Wzorem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, w szczególności opakowania, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Warto wyraźnie zaznaczyć, że w rozumieniu ustawy wzorem przemysłowym może być również projekt graficzny.

Przesądzono także, iż wytworem jest: 1/ przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony), 2/ część składowa, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy, 3/ część składowa, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Warunki określone w pkt. 2 i 3 muszą być spełnione łącznie. Słowem kluczowym ustawowej definicji jest określenie „wytwór”, chroniona jest bowiem jego postać. Powyższe rozwiązanie podąża śladem Dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów i odpowiedniego rozporządzenia Rady Uni Europejskiej nr 6/2002 roku w sprawie wzorów wspólnotowych, w każdym razie w zakresie cech konstytutywnych, w postaci wymogu nowości i indywidualnego charakteru „produktu” tj.(„wytworu”). Tak więc wzorem jest przede wszystkim postać określonego produktu. Jak jednak wynika z cytowanych powyżej przepisów, ochronie zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym podlega także wzór zawarty w części składowej produktu złożonego (jeśli jest nowy i posiada indywidualny charakter). Powstanie ochrony jest jednak uzależnione od tego, czy część składowa jest widoczna podczas zwykłego używania produktu (art.102 ust.3 pkt.2 p.w.p., art. 3 ust.3 dyrektywy, art. 4 ust. 2 pkt. a rozporządzenia). Wskazane akty prawne przybliżają pojęcie „zwykłego używania”, odnosząc je do używania przez „użytkownika końcowego”. Nie jest nim przy tym osoba poddająca wytwór konserwacji, obsłudze lub naprawie.

Ustawowy wymóg nowości wzoru wymaga w tym miejscu uściśleń i komentarza. Wydaje się, że intencje ustawodawcy lepiej niż „nowy” oddawałby termin „nieznany” bowiem według art.103 ustawy p.w.p. wzór uważa się za nowy, jeżeli identyczny (lub różniący się tylko nieistotnymi szczegółami) wzór nie został wcześniej udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Może się więc okazać, że przeszkodą w rejestracji wzoru jest np. zgłoszenie projektu na konkurs lub publikacja w 2+3 D. Przepisy dopuszczają jednak „udzielenie prawa z rejestracji”, jeżeli ujawnienie wzoru przez twórcę, jego następcę prawnego lub upoważnioną przez nich osobę trzecią nastąpiło nie wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie (lub było rezultatem nadużycia popełnionego wobec twórcy).

Aby uzyskać ochronę, należy za pośrednictwem rzecznika patentowego złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Patentowym. Po sprawdzeniu formalnych wymogów dotyczących wniosku Urząd rejestruje wzór, wydając odpowiedni dokument. Na jego podstawie nabywa się „prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej”. Zatem nikt inny nie może go kopiować ani wprowadzać do obrotu bez poniesienia odpowiednich konsekwencji prawnych. Ochrona trwać może do 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Czas ten jest podzielony na 5-letnie przedziały (art.105 ust.6 ustawy p.w.p.) i uprawniony może sam wybrać długość jej trwania. Należ jednak pamiętać, że wskazana wyżej decyzja Urzędu może być podważona przez osobę trzecią, która wskaże, że przed datą rejestracji wzór taki był znany (gdziekolwiek na świecie) lub nie ma cech indywidualizujących go dostatecznie pośród innych, podobnych wzorów.

Drugą ścieżkę ochrony stanowią przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (z późniejszymi zmianami). Wzór przeznaczony dla przemysłu może bowiem stanowić chroniony przepisami tej ustawy utwór, na równi z utworem literackim, muzycznym czy plastycznym. Ochrona ta powstaje z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek formalności. „Ustalenie utworu” oznacza tu nadanie mu - choćby doraźnie - formy umożliwiającej dotarcie do osoby trzeciej. Czasami może wystarczyć najprostszy szkic. Oczywiście w razie sporu należy wykazać, że jest się twórcą wzoru. Ochrona ta jest długa, trwa bowiem jeszcze 70 lat po śmierci twórcy. Dla wzorów przemysłowych nie ma to zwykle większego znaczenia, gdyż ich żywot jest znacznie krótszy. Analogiczne zasady ochrony praw autorskich obowiązują w całej Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej przewidują jednakże pewne ograniczenie. Mianowicie, zgodnie z art.116 ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór. Twórca (czy uprawniony do utworu) może zatem wybrać sposób ochrony prawnej wzoru przemysłowego: bądź to na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, bądź na podstawie Ustawy o prawie autorskim. „Mocniejsza” jest druga z możliwości, choć przedsiębiorcy uważają, że rejestracja wzoru podbuduje ich pozycję na rynku.

Dr hab. Ewa Nowińska

Dr hab. Ewa Nowińska, profesor UJ,
specjalista z zakresu praw na dobrach niematerialnych,
dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UJ, radca prawny

... pojęcie czynu niedozwolonego