Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEOFERTA na pozyskanie środków rozwojowych z funduszy unijnych  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

TRANSFER i B+R ...

OFERTA transferu technologii, B+R, Know-how i Praw Wyłącznych ...

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA


... Wielofunkcyjny aluminiowy profil grzewczo-chłodzący ALU-Bed PANEL łoża nośnego dla przewodów grzewczo-chłodzących i absorbujących ... więcej


... ALU-Profil PANEL logotyp i B+R... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

Orzecznictwo polskie na tle orzeczeń ETS 

Orzecznictwo polskie na tle orzeczeń ETS

Wybrane orzeczenia w przeglądzie spraw
z zakresu własności przemysłowej za 2006 rok

Sprawy z zakresu własności przemysłowej


1. W 2006 r. z zakresu własności przemysłowej (symbol 646) wpłynęło ogółem 270 spraw, z czego najwięcej ze znaków towarowych (174), wynalazków (41) oraz wzorów przemysłowych (34). W porównaniu do 2005 r., kiedy to z tej problematyki wpłynęło ogółem 211 spraw, nastąpił dość znaczący wzrost liczby tych spraw. Ta tendencja odnosi się przede wszystkim do spraw z zakresu znaków towarowych. Wzrost ten można tłumaczyć postępującą integracją polskiej gospodarki z gospodarkami państw o rozwiniętej gospodarce rynkowej, a także zaostrzającą się konkurencją. W analizowanym okresie wpływ spraw z zakresu własności przemysłowej został opanowany. Załatwiono bowiem ogółem 289 spraw. Znaczna część decyzji Urzędu Patentowego RP, które są przedmiotem kontroli WSA w Warszawie, była wydana na podstawie stanu prawnego uwzględniającego ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Tym niemniej, z uwagi na przepis art. 315 ust. 3 ustawy, w myśl którego ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym RP, przedmiotem kontroli Sądu były również decyzje wydawane na podstawie wcześniejszego stanu prawnego.

2. W związku z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej orzecznictwo w sprawach z zakresu własności przemysłowej w znacznej mierze uwzględnia ustawodawstwo wspólnotowe i dorobek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W świetle wyroku z dnia 31 marca 2006 r., VI SA/Wa 1654/05 (orzeczenie prawomocne), wydanym w sprawie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. „Nakładka reklamowa na pistolet dozujący dystrybutora paliw płynnych", jeżeli w dacie zgłoszenia do ochrony w Polsce wzoru przemysłowego obowiązywała już dyrektywa nr 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz. Urz. WE z 28 października 1998 r., L 289, s. 28), badając przesłankę oryginalności wzoru przemysłowego, o której mowa w art. 104 ustawy Prawo własności przemysłowej, Urząd Patentowy RP, rejestrując decyzją z dnia 8 kwietnia 2002 r. wspomniany wzór przemysłowy, był zobowiązany odwołać się do dodatkowej przesłanki indywidualnego charakteru, odnoszącej się do zakresu swobody projektowania, o której mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy, bez względu na to, że w dacie podejmowania decyzji w sprawie rejestracji wspomniany przepis nie został jeszcze w całości implementowany przez prawo krajowe, gdyż nastąpiło to z dniem 18 października 2002 r. Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem europejskim jest wyprowadzany, jak wskazano, z art. 10 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (TWE), na mocy którego państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia realizacji zobowiązań wypływających z Traktatu lub działań podejmowanych przez instytucje Wspólnoty. Powinny one też ułatwiać wykonywanie zadań Wspólnoty. Takie stosowanie prawa uzasadnia również potrzeba jego harmonizacji, która wymaga nie tylko wdrożenia prawa europejskiego, ale i zgodnego z nim stosowania przepisów krajowych. Sąd powołał się na odpowiednie w tym zakresie wyroki ETS: 14/83, ECR 1984, s. 1891, ECR 1988, s. 673, 106/89, ECR 1990,1-4135. ETS. W orzecznictwie WSA w Warszawie dla uzasadnienia kierunku rozstrzygnięcia wielokrotnie powoływano się na orzecznictwo europejskie w sprawach z zakresu własności przemysłowej. I tak: W wyroku z 2 marca 2006 r., VI SA/Wa 1705/05 (orzeczenie nieprawomocne), dotyczącym unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy „TERRAVITA", w kwestii badania niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd na gruncie znaków towarowych Sąd powołał się na wyrok ETS z 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95, S… przeciwko P..., R... (Zb. Orz. z 1997 r., s. 1-6191, w myśl którego całościowa ocena podobieństwa przeciwstawionych znaków na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej musi być oparta na całościowym oddziaływaniu tych znaków, przy uwzględnieniu w szczególności, ich odróżniających i dominujących elementów. W wyroku z dnia 24 marca 2006 r., VI SA/Wa 1152/05 (orzeczenie nieprawomocne), dotyczącym unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy „KUCHAREK", powołano się na wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 C... (ECR 1998 1-5507), w świetle którego przy ocenie, czy podobieństwo między oznaczanymi przez obydwa znaki towarami stanowić może wystarczającą przesłankę dla stwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, należy uwzględnić siłę oddziaływania znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, w szczególności stopień jego znajomości. Powołano się także na wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 M... (ECR 2000 1-4861), dla podkreślenia wykształconego w unijnym orzecznictwie stanowiska, iż znaki, które mają silną zdolność odróżniającą, w szczególności z powodu ich renomy, korzystają z szerszego zakresu ochrony, niż znaki o słabszej zdolności odróżniającej. W wyroku z dnia 11 kwietnia 2006 r., VI SA/Wa 159/06 (orzeczenie prawomocne), dotyczącym odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy NOWA ŻYTNIA WÓDKA CZYSTA, powołano się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 czerwca 1999 r., C 342/97 L..., według którego dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd przeciętny konsument określonego rodzaju dóbr jest postrzegany jako osoba należycie dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna.

POBIERZ opracowanie :

POBIERZ pełny tekst w pdf.