Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Co to jest wynalazek i patent 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Jak uzyskać patent polski i zagraniczny,
jakie są koszty opracowań, zgłoszeń i ochrony patentowej, kim jest rzecznik patentowy i gdzie szukać pomocy w przypadku naruszeń Twoich praw. Podstawowe terminy, pojęcia i rady dla twórców przedmiotów własności przemysłowej.

Wynalazek

Patenty są udzielane na wynalazki, które spełniają następujące kryteria: są nowe, nadają się do przemysłowego zastosowania, posiadają poziom wynalazczy oraz zostały dostatecznie ujawnione w opisie zgłoszeniowym.

Podczas gdy dwa pierwsze wymagania mogą być postrzegane intuicyjnie, trzecie (poziom wynalazczy) może okazać się kwestią sporną, w takim przypadku pomocna może się okazać porada rzecznika patentowego odnośnie możliwości opatentowania wynalazku. Wynalazek uważany jest za posiadający poziom wynalazczy, jeśli, np.: nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki, rozwiązuje problem bezskutecznie dotąd podejmowany przez znawców przedmiotu, zaspokaja nowe potrzeby społeczne, zastosowano dany środek wbrew istniejącym uprzedzeniom technicznym, wykazuje wyższą sprawność niż znane rozwiązania oraz widoczne korzyści ekonomiczne, osiągnięty efekt jest nieoczekiwany z punktu widzenia stanu techniki.

Wynalazki mogą zostać podzielone na dwie główne kategorie: przedmioty (artykuły, substancje, urządzenia, układy elektroniczne, itp.), metody (procesy produkcji, wytwarzania, działania, itp.).

W niektórych państwach patent może być przyznany dla wynalazku dotyczącego nowego zastosowania znanej substancji.

Pewnych rozwiązań nie uważa się za wynalazki, w szczególności: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, choć w niektórych przypadkach inne formy ochrony są możliwe. Istnieją też rozwiązania, na które pomimo że są wynalazkami, nie udziela się patentów. Są to m.in. wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt (za wyjątkiem mikrobiologicznych sposobów hodowli oraz wytworów uzyskanych takimi sposobami), sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach (za wyjątkiem leków stosowanych w diagnostyce lub leczeniu).

Co to jest patent ?

Patent jest prawem wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy przyznawanym twórcy wynalazku na terenie państwa, w którym żądana jest ochrona. Patent, jak wiele innych praw można kupić, sprzedać, przepisać na inną osobę udzielić licencji, etc.

Twórca wynalazku jest zwykle jedyną osobą upoważnioną do korzystania z wynalazku, oraz do upoważniania innych osób do korzystania z niego na mocy umów licencyjnych. Maksymalny okres trwania patentu wynosi 20 lat. Poprzez publikacje opisu patentowego wynalazek przedstawiony w opisie patentowym jest udostępniany wraz z przykładami wykonania do wiadomości publicznej.

Co oznacza ujawnienie ?

Zasadniczym wymogiem zdolności patentowej wynalazku jest jego nowość. Oznacza to, że patent nie zostanie udzielony jeśli wynalazek został ujawniony przez twórcę przed jego zgłoszeniem. Wynalazek uważa się za ujawniony jeżeli jakakolwiek osoba ma potencjalną zdolność zapoznania się z cechami charakterystycznymi wynalazku. Za przykład ujawnienia może tu posłużyć na przykład publikacja opisu wynalazku w ogólnodostępnej gazecie ukazującej się w małym nakładzie. Z drugiej strony publikacja wynalazku w wewnętrznym biuletynie fabryki, na terenie której dokonano wynalazku, nie jest traktowana jako ujawnienie, ponieważ krąg osób zdolnych do zapoznania się z wynalazkiem jest ograniczony do pracowników tej fabryki. Konieczne jest zatem, aby utrzymywać wynalazek w tajemnicy przed zgłoszeniem w Urzędzie lub udostępniać go jedynie przy zastrzeżeniu poufności. Przedstawienie idei wynalazku rzecznikowi patentowemu, jest oczywiście zawsze traktowane jako poufne.

Kto może uzyskać patent ?

Prawo do uzyskania patentu przysługuje twórcy lub twórcom wynalazku. Jednakże, jeśli wynalazek (wzór użytkowy) został dokonany w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy, chyba że strony ustaliły inaczej. Twórca musi być jednak zawsze wskazany w zgłoszeniu patentowym, nawet jeśli nie jest zgłaszającym.

Jakie są koszty uzyskania patentu ?

Wstępne oszacowanie kosztów ochrony patentowej jest bardzo trudne. Koszty te zależą m.in. od: złożoności wynalazku, zakresu żądanej ochrony oraz złożoności procedury badania patentowego. Podczas wstępnej konsultacji zawsze proponujemy klientowi odpowiednią strategię obrony, starając się zminimalizować koszty uzyskania patentu.

Jak uzyskać polski patent ?

Przez sporządzenie i zgłoszenie patentu do Urzędu Patentowego RP. Polski patent ma moc tylko na terytorium Polski.

Jak uzyskać patent zagraniczny dla polskiego wynalazku ?

Praktycznie wszystkie kraje świata są członkami Konwencji Paryskiej zawiązanej 20 marca 1883 r. Postanowienia Konwencji umożliwiły dokonywanie zgłoszenia patentowego korzystającego z uprzedniego pierwszeństwa do uzyskania patentu, tj. z pierwszego ważnego zgłoszenia patentowego, jeżeli zostało ono dokonane w jednym z krajów członkowskich Konwencji, pod warunkiem, że następne zgłoszenie ma miejsce w ciągu jednego roku od daty pierwszeństwa. Kolejne zgłoszenia muszą być dokonywane w każdym z krajów konwencji oddzielnie. Inna opcją jest zgłoszenie wynalazku w trybie PCT (Patent Cooperation Treaty). Podobnie jak Konwencja Paryska, PCT obejmuje większość krajów świata. Dużą korzyścią wynikającą ze zgłoszenia PCT jest to, że umożliwia ono ocenę możliwości ochrony wynalazku zagranicą, opóźniając główne koszty aż do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa. W każdym przypadku prawa zgłaszającego są chronione w czasie trwania okresu pierwszeństwa, tak więc może on ocenić, czy wynalazek jest wart ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zgłoszenia międzynarodowego.

Jak uzyskać patent europejski ?

Przez zgłoszenie europejskie, które obejmuje większość krajów europejskich. Koszty takiego zgłoszenia są wyższe niż w przypadku zgłoszenia krajowego, ale znacznie niższe od kosztów zgłoszenia krajowego w każdym z krajów należących do EPC (European Patent Convention) z osobna. Bardziej korzystnym jest więc zgłoszenie europejskie, nawet jeśli miałoby obejmować np. tylko 3 kraje europejskie.

Jak uzyskać polski patent dla zagranicznego wynalazku ?

Przez zgłoszenie polskiego patentu korzystającego z prawa pierwszeństwa z zagranicznego zgłoszenia w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszeństwa, przez wejście fazę krajową w przypadku zgłoszenia PCT w ciągu 30 miesięcy od daty pierwszeństwa, bądź też przez walidację patentu europejskiego w Polsce.

W jakich przypadkach patent jest naruszany ?

Patent narusza się przez: wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do sprzedaży produktu, który jest przedmiotem wynalazku lub importowanie tego produktu dla takich celów; wprowadzanie procesu, który jest przedmiotem wynalazku, jak również jego używanie, oferowanie i wprowadzanie do sprzedaży lub importowanie dla takich celów produktu wytworzonego bezpośrednio w tym procesie.

Niektóre działania nie naruszają jednak patentu. Należą do nich m.in.: korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się czasowo na obszarze ochrony patentowej, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej, korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania, wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej.

Co mogę zrobić jeśli mój patent został naruszony ?

Osoba, której patent został naruszony może żądać postępowania wg. kodeksu cywilnego na zasadach ogólnych, a więc: zaniechania naruszania, usunięcia jego skutków, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Kim jest rzecznik patentowy ?

Rzecznikiem patentowym jest osoba z wyższym wykształceniem z dziedziny prawa, nauki lub inżynierii, która odbyła praktykę oraz zdała egzamin państwowy. Rzecznicy patentowi poszczególnych państw są rejestrowani przez Urzędy Patentowe tych krajów. Nasi rzecznicy są upoważnieni do reprezentacji przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Europejskim, jak i Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM). Współpracujemy też z wieloma specjalistami z różnych dziedzin nauki i technologii, dlatego też jesteśmy przygotowani do opracowywania zgłoszeń różnych kategorii nauki i inżynierii. W naszej kancelarii wstępna konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca.

Czy muszę być reprezentowany przez rzecznika patentowego ?

Jeżeli osoba zainteresowana zgłoszeniem wynalazku w danym państwie mieszka zagranicą, musi być reprezentowana przed Urzędem Patentowym przez rzecznika patentowego. To samo dotyczy Urzędu Europejskiego w przypadku osób, które mieszkają poza państwami kontraktowymi Europejskiej Konwencji Patentowej (EPC). W innych przypadkach nie ma takiego wymogu, jednak nie polecamy tej opcji ze względu na liczne zawiłości formalne, które mogą okazać się poważnym utrudnieniem. Zalecamy wstępne konsultacje z rzecznikiem patentowym, który pomoże ustalić koszty i zakres ochrony dla wynalazku. Istnieje wiele dróg, które pozwolą na opóźnienie głównych kosztów, jak np. procedura PCT.


Tekst źródłowy i pomoc ...http://www.patent.pl