Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Rada Europy wzywa ... 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Rada Europy wzywa do szybkiego
przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy.


Począwszy od wznowienia strategii lizbońskiej w 2005 r. wspólne wysiłki zaowocowały znacznymi osiągnięciami w dziedzinie badań naukowych, wiedzy i innowacji, m.in. utworzeniem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) oraz podjęciem szeregu WIT. Uważa się je za ważne elementy gospodarki opartej na wiedzy.

Wprawdzie wiosenny szczyt Rady w dniach 13 i 14 marca przebiegał przede wszystkim pod znakiem zmian klimatycznych, szefowie państw i rządów UE wezwali także do poczynienia "szybkich postępów" w realizacji strategii na rzecz uwolnienia potencjału innowacyjnego Europy. Wśród kluczowych aspektów tej strategii znajduje się realizacja krajowych celów w zakresie inwestycji w badania i rozwój (B+R), promowanie dużych projektów badawczych takich jak GALILEO oraz wspólne inicjatywy technologiczne (WIT), a także poprawa współpracy między przemysłem a środowiskiem naukowym.

Począwszy od wznowienia strategii lizbońskiej w 2005 r. wspólne wysiłki zaowocowały znacznymi osiągnięciami w dziedzinie badań naukowych, wiedzy i innowacji, m.in. utworzeniem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) oraz podjęciem szeregu WIT. Uważa się je za ważne elementy gospodarki opartej na wiedzy, do której Europa ma nadzieję przejść przed rokiem 2010.

Jednak, zdaniem Rady, bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia. W pierwszej kolejności państwa członkowskie powinny określić w Krajowych Programach Reform, w jaki sposób realizowane będą działania na rzecz osiągnięcia krajowych celów w zakresie inwestycji w B+R. Powinny także wykazać, w jaki sposób ich strategie B+R przysłużą się rozwojowi Europejskiej Przestrzeni Badawczej i lepszemu kierowaniu nią.

Rada wzywa ponadto państwa członkowskie do promowania korzystania z internetu oraz do rozwoju e-infrastruktury naukowej. Pod tym kątem należy podjąć starania, by do 2010 r. wszystkie szkoły miały dostęp do szybkiego internetu oraz określić w ramach Krajowych Programów Reform ambitne cele krajowe w zakresie dostępu gospodarstw domowych.

W dziedzinie budowania doskonałości naukowej Rada podkreśla znaczenie dalszego wspierania i realizacji kluczowych inicjatyw takich jak GALILEO oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Rada życzyłaby sobie także jak najszybszego podjęcia decyzji w sprawie inicjatyw z art. 169 oraz dodatkowych inicjatyw badawczych. Oprócz tego, "szczególną uwagę należy zwrócić na dalsze inicjatywy na rzecz wspólnego programowania badań naukowych, wzajemnie uzupełniające się międzynarodowe strategie współpracy naukowo-technicznej oraz wzmocnienie infrastruktury badawczej o znaczeniu paneuropejskim".

Co się tyczy uwolnienia potencjału innowacyjnego i budowy gospodarki opartej na wiedzy, kluczowe znaczenie ma komunikacja między poszczególnymi aktorami. W związku z tym Rada wzywa do podjęcia wysiłków na rzecz poprawy powiązań między nauką a przemysłem oraz sprzyjania tworzeniu światowej klasy klastrów innowacji oraz klastrów i sieci regionalnych.

Co do finansowania, uniwersytetom należy zezwolić na tworzenie partnerstw ze środowiskiem biznesowym, dzięki którym będą mogły odnieść korzyść w postaci uzupełniających funduszy sektora prywatnego. Jednocześnie konieczne jest promowanie obejmującego całą UE rynku kapitału podwyższonego ryzyka dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Tu Europejski Fundusz Inwestycyjny musi odgrywać kluczową rolę w finansowaniu innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wreszcie, żeby uczynić gospodarkę naprawdę nowoczesną i konkurencyjną, państwa członkowskie i UE muszą zlikwidować przeszkody dla swobodnego przepływu wiedzy, dodając piątą swobodę. Zakładałoby to zwiększenie transgranicznej mobilności badaczy oraz studentów, naukowców i kadry pedagogicznej uczelni wyższych. Wymagałoby to także ułatwienia i promocji optymalnego korzystania z własności intelektualnej powstałej w publicznych organizacjach badawczych, a także wspierania otwartego dostępu do wiedzy. Stworzenie nowej generacji światowej klasy infrastruktury badawczej oraz wspieranie wzajemnego uznawania kwalifikacji również sprzyjałoby zwiększeniu przepływu wiedzy.

Co się tyczy zmian klimatu, przywódcy europejscy zobowiązali się do uzgodnienia przed końcem 2008 roku zestawu środków mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020r. Miałyby one zostać przyjęte najpóźniej na początku 2009r.

źródło : CORDIS