Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "ALTERPANEL" - ALU system cassette-composite PANEL
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Zakup gotowej wiedzy
niematerialnej w postaci patentów,
licencji i know-how to główne źródło innowacji i
działalności innowacyjnej oraz podstawa ubiegania się o dotacje.

Zgłoś się do nas po gotowe i chronione rozwiązania innowacyjne na zakup których otrzymasz dotacje.

... transfer praw

... nasze technologie

... nasze patenty oraz prawa


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG) jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO). NSRO określa krajowe ramy interwencji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności, a także zasady koordynacji pomiędzy polityką spójności Unii Europejskiej i właściwymi krajowymi politykami sektorowymi i regionalnymi. NSRO określa również mechanizmy koordynacji pomiędzy programami współfinansowanymi ze środków EFRR, EFS, Funduszu Spójności a tymi, które są współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, a także Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z systemem realizacji NSRO, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za przygotowanie projektu PO IG, pełniąc rolę koordynatora prac ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw turystyki, ministra właściwego do spraw nauki oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji. PO IG, zarządzany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ma przyczynić się do zwiększenia spójności interwencji w ramach zakresu odpowiedzialności ministrów właściwych do spraw gospodarki, nauki, turystyki i informatyzacji. Dzięki temu powstanie możliwość dostosowania oferty sektora nauki do potrzeb przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MSP), co przyczyni się do zwiększenia transferu nowoczesnych rozwiązań do gospodarki. W efekcie uzyskanej synergii powstanie dodatkowy impuls pozwalający przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego oraz stworzyć stabilne podstawy długotrwałej konkurencyjności polskiej gospodarki. Wszystkie osie priorytetowe PO IG mają na celu wspieranie innowacyjności oraz działań, które wspomagają innowacyjność. Przez innowacyjność w PO IG rozumie się wdrożenie nowości do praktyki gospodarczej. Uszczegóławiając tę definicję, przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Zgodnie z zakresem definicji nowej inwestycji zawartej w rozporządzeniu 1628/2006 w ramach PO IG wspierane będą przede wszystkim inwestycje, w wyniku których powstaną nowe lub znacząco ulepszone produkty. W związku z powyższym wsparcie udzielane jest głównie na inwestycje w zakresie innowacji produktowych oraz procesowych. Jednocześnie, innowacyjne rozwiązania organizacyjne i marketingowe stanowią wydatki kwalifikowane i mogą również zostać ujęte w projektach. Innowacyjność nie ma charakteru obiektywnego, lecz relatywny, w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa, które wdrażając u siebie innowację staje się – w danym okresie – przedsiębiorstwem innowacyjnym. W rezultacie innowacyjność może występować na różnych poziomach – zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i danego rynku, kraju czy świata. Innowacyjność cechuje nowość i stopień rozprzestrzeniania (dyfuzji). Priorytetem w PO IG będzie wspieranie innowacji o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie lub tych, które cechują się największym potencjałem rozprzestrzeniania, gdyż te mają największe znaczenie dla polskiej gospodarki jako całości, dla jej unowocześnienia, poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym i zdolności do tworzenia miejsc pracy opartych na wiedzy. W PO IG szczególny nacisk zostanie położony na innowacyjność produktową, a także procesową, marketingową i organizacyjną, związaną z elektroniczną gospodarką opartą na wiedzy, w niej bowiem jest zawarty największy potencjał wzrostu gospodarczego i zdolności eksportowych. Istotne dla Programu jest wsparcie innowacyjności MSP, które dzięki swojej elastyczności i otwartości na nowe rozwiązania są zdolne do szczególnie szybkiego tworzenia i wdrażania innowacji. Jednocześnie, wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) i jednostek naukowych uwarunkowane jest odpowiednim popytem ze strony innowacyjnych przedsiębiorstw na ich usługi. Innowacyjność o niskim stopniu rozprzestrzeniania będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, 2007-2013 (PO RPW). Program obejmuje działania wspierające innowacyjność, oferując wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, pod warunkiem, że na ich usługi będzie popyt ze strony innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach PO IG przewiduje się możliwość wspierania także takich projektów innowacyjnych, które koncentrować się będą na zmianach modeli produkcji lub konsumpcji, a tym samym przyczynią się bezpośrednio lub pośrednio do zmniejszenia presji na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, wody, powierzchnia ziemi, przyroda, krajobraz) oraz na środowisko widziane jako całość.

POBIERZ opracowanie w pdf.