Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R i inne związane ... zobacz


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH


Dobry Nocleg w GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Patent wspólnotowy - jednolity na terenie UE 


Analiza aspektów gospodarczych, społecznych
i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych
możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o patencie jednolitym

Autor : Marek Łazewski - 30 listopada 2008 - fragmenty opracowania w pdf.

Historia i aksjologiczne podstawy systemu patentowego

Patent jest prawem wyłącznym na eksploatację wynalazku, udzielanym na określony czas. Jest to dziedzina prawa, której powstanie datuje się na wiek XVI, a szczególnie intensywny jej rozwój, w trakcie którego wypracowane zostały główne i obowiązujące do dziś zasady ogólne, związany jest z rewolucją przemysłową XIX w. Patent jest zatem prawem wyłącznym, którego treść ustalana jest w dokumencie – opisie patentowym, a w szczególności w jego najważniejszej części, to jest zastrzeżeniach patentowych, wskazujących zespół cech technicznych, które definiują wynalazek. Prawo to udzielane jest przez wyspecjalizowany organ administracji – w Polsce Urząd Patentowy RP. Aby patent był udzielony, wynalazek musi charakteryzować się nowością (nie może być, przed datą pierwszeństwa, podany do publicznej wiadomości, w jakikolwiek sposób i miejscu), musi posiadać poziom wynalazczy (określany czasem mianem nieoczywistości – tj. nie może wynikać w sposób oczywisty z informacji podanych wcześniej do publicznej wiadomości) oraz musi nadawać się do przemysłowego stosowania. Istnieje kilka zasadniczych koncepcji uzasadniających funkcjonowanie systemu patentowego. Wydaje się, że można wskazać na następujące kategorie:

Po pierwsze, wskazuje się, że prawo patentowe stanowi swoista umowę społeczną, w której wynalazca, w zamian za ujawnienie wynalazku społeczeństwu, otrzymuje ograniczoną w czasie wyłączność na jego stosowanie. Prawo patentowe pozwala zatem na rozprzestrzenianie informacji technicznej i najnowszych zdobyczy w tym zakresie. Z uzasadnieniem tym wiąże się także istotny wymóg ochrony patentowej – konieczność dostatecznego ujawnienia wynalazku w opisie patentowym. Jeżeli bowiem wynalazca zgłaszając wynalazek do opatentowania, nie opisze go w sposób, który znawcy pozwala na późniejszą jego realizację, to narusza opisaną tu umowę społeczną i nie należy mu się ochrona na coś, co nie zostało dostatecznie ujawnione.

Po drugie, wskazać można na ściśle słusznościowe uzasadnienie opisujące prawo patentowe jako element szeroko pojętego prawa własności. Argumentuje się mianowicie, że nie ma nic bardziej własnego, niż produkt własnej myśli. Zatem zasadne jest udzielenie ochrony na taki przedmiot twórczości intelektualnej.

Po trzecie, patent stanowi zachętę do działalności innowacyjnej i działalności związanej z komercjalizacją wynalazków. Patent pozwala uprawnionemu na uzyskanie nadzwyczajnych zysków związanych z wyłącznością prawną na daną technologię. Wizja tych nadzwyczajnych dochodów stanowi element motywujący podmioty do prowadzenia intensywniejszych prac badawczych oraz do tworzenia infrastruktury komercjalizującej wyniki badań naukowych. Szczególnie ten drugi aspekt wskazuje się jako niezwykle istotny. Pomiędzy powstaniem wynalazku, a wprowadzeniem produktu na rynek, istnieje bowiem konieczność pokonania wielu istotnych przeszkód natury organizacyjnej, gospodarczej, prawnej, a wręcz mentalnej. Dodatkowy dochód związany z wyłącznością patentową, pozwala na wynagrodzenie podmiotów wspierających całą działalność.

Własność intelektualna we współczesnej gospodarce

Nie ulega wątpliwości, że patenty, które stanowią jeden z istotniejszych aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, są bardzo istotnym elementem współczesnej gospodarki i składnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. W literaturze podaje się wiele przykładów, które wskazują na kluczową rolę kapitału intelektualnego w sukcesie rynkowym przedsiębiorstw. W szczególności jest to bardzo widoczne w odniesieniu do udziału elementów niematerialnych w kapitalizacji spółek notowanych na giełdach. Udział ten w ostatnich latach rośnie, co ewidentnie wskazuje na zwiększającą się rolę składników niematerialnych. Istotny trend w zakresie znaczenia własności intelektualnej dla sukcesu gospodarczego przedsiębiorstwa widoczny jest bardzo wyraźnie na przykładzie wiodących przedsiębiorstw na giełdach amerykańskich. Otóż w spółkach, które tworzą 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji na giełdzie New York Stock Exchange i Nasdaq, element związany z wartościami niematerialnymi, wśród których wiodącą rolę pełnią patenty, jest coraz istotniejszy. Trend ten widoczny jest już od wielu lat: (tablice i wykresy w pdf.). Podobne wnioski wyciągnąć można z danych z giełd europejskich. W 1984 roku wartość rynkowa spółek notowanych na London Stock Exchange wynosiła 40 miliardów funtów i taka sama była ich wartość księgowa. Do roku 2004 wartość księgowa notowanych spółek zwiększyła się dwukrotnie, podczas kiedy wycena rynkowa wzrosła dziesięciokrotnie.

Koszt ochrony patentowej w Europie

Na zamówienie Europejskiego Urzędu Patentowego przeprowadzona została dosyć rozbudowana i bardzo ciekawa analiza kosztów ochrony patentów w Europie. Badanie to, stara się uwzględnić wszystkie koszty związane z ochroną wynalazku, ponoszone przez przedsiębiorstwo i uśrednić je. Dostarcza ono także wielu ciekawych informacji o działaniach przedsiębiorstw europejskich, dotyczących ochrony ich patentów. Szacowany koszt ochrony statystycznego patentu w Europie oszacowany został na 30 530 EUR. Koszty te są istotnie wyższe niż koszty ochrony w Stanach Zjednoczonych (10 250 EUR) lub w Japonii (5 460 EUR). Wprowadzenie jednolitego patentu mogłoby pozwolić na ograniczenie tych kosztów, nawet do zbliżonego do kosztu ochrony w Stanach Zjednoczonych. Drugim aspektem generującym koszty jest konieczność prowadzenia wielu równoległych procesów o naruszenie. Analizy Komisji Europejskiej dla sektora farmaceutycznego wskazują, że bezpośredni koszt prowadzenia postępowań o naruszenie patentów w latach 2000-20007 wyniósł 420 mln EURO. Komisja konkluduje, że wprowadzenie patentu wspólnotowego pozwoliłoby na obniżenie tej wartości. Jednym z podstawowych argumentów przemysłu europejskiego jest zatem możliwość obniżenia kosztów związana z wprowadzeniem jednolitego patentu, który będzie raz udzielany i egzekwowany.

Pełny tekst opracowania (54 strony) w pdf.