Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Pierwszeństwo konwencyjne 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Pierwszeństwo konwencyjne wynalazku - Krzysztof Dobieżyński

Pierwsze wynalazki zostały dokonane już w czasach starożytności. Dla przykładu, pojazd na kołach został wynaleziony ok. 3,5 tys. lat temu. Wraz z rozwojem przemysłu, a co się z tym wiąże rosnącą ilością wynalazków, powstała potrzeba ochrony praw twórców wynalazków. Była to jedna z przyczyn podpisania w dniu 20 marca 1883r. w Paryżu Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (dalej Konwencja). Do przedmiotów ochrony własności przemysłowej Konwencja zalicza: patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Do jednej z głównych instytucji Konwencji należy pierwszeństwo konwencyjne (priorytet konwencyjny). Pierwszeństwo konwencyjne jest jedną - obok pierwszeństwa z wystawienia - z dwóch postaci pierwszeństwa uprzedniego. Stanowi o tym przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (dalej u.p.w.p.). Zasadnicza regulacja instytucji pierwszeństwa konwencyjnego jest zawarta w przepisie art. 4 Konwencji. Priorytet konwencyjny odnosi się do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Niewątpliwie jednak instytucja ta największe znaczenie ma przy ubieganiu się o ochronę patentową na wynalazki w zagranicznych urzędach patentowych. Przepis art. 4A ust. 1 Konwencji, stanowi, że każdy kto dokonał prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jednym z Państw będących członkami Związku, albo jego następca prawny, będzie korzystał w celu dokonania zgłoszenia w innych Państwach z prawa pierwszeństwa. Z przedmiotowego przepisu wynika, że przesłanką powstania pierwszeństwa konwencyjnego jest wniesienie prawidłowego zgłoszenia. Według przepisu art. 4A ust. 3 Konwencji, prawidłowym zgłoszeniem jest każde zgłoszenie, które jest wystarczające dla ustalenia daty jego dokonania w danym Państwie, niezależnie od dalszego losu tego zgłoszenia. Oznacza to, że zgłoszenie może być uznane za prawidłowe w rozumieniu przytoczonego przepisu, jeśli spełnia wymogi formalne w kraju pierwszego zgłoszenia. Te wymogi formalne to warunki dotyczące ważnego zgłoszenia wniosku o udzielenie ochrony na wynalazek. Na powstanie pierwszeństwa konwencyjnego nie mają wpływu wymogi materialnoprawne przewidziane w ustawodawstwie kraju pierwszego zgłoszenia. Zatem priorytet konwencyjny powstaje bez względu na to, czy prawidłowo zgłoszony wynalazek może być chroniony w kraju pierwszego zgłoszenia. Nie ma również znaczenia, czy osoba, która dokonała zgłoszenia, jest uprawniona w kraju pierwszego zgłoszenia do uzyskania ochrony na wynalazek. Pojęcie pierwszego prawidłowego zgłoszenia w u.p.w.p. jest określone przez przepisy art. 31 ust. 3 i 4. Przywołane przepisy stanowią, że zgłoszenie wynalazku, które obejmuje co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnętrznie na opis wynalazku i na zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane. Ponadto, Urząd Patentowy RP wyznacza, pod rygorem umorzenia postępowania, termin do uzupełnienia zgłoszenia. Jeśli Urząd stwierdzi, że nie zawiera ono wszystkich części wymaganych w art. 31 ust. 3; datę wpływu ostatniego brakującego elementy uważa się za datę dokonania zgłoszenia. W myśl przepisu art. 4C ust. 2 Konwencji, terminy pierwszeństwa rozpoczynają się od daty dokonania pierwszego zgłoszenia. Pojęcie pierwszego zgłoszenia trzeba rozumieć w aspekcie terytorialnym i podmiotowym. W aspekcie terytorialnym priorytet konwencyjny oznacza, że powstaje on tylko w przypadku zgłoszenia w kraju należącym do Konwencji. Wniesienie pierwszego prawidłowego zgłoszenia tworzy pierwszeństwo, które jest niezależne od dalszych losów zgłoszenia, art. 4A ust. 3 Konwencji. Aspekt podmiotowy natomiast oznacza, że pierwszeństwo jest tworzone tylko przez pierwsze zgłoszenie danego wynalazku wniesione przez danego zgłaszającego. W sytuacji, gdy dwa lub więcej zgłoszeń, które zawierają identyczne lub podobne rozwiązania techniczne, zostały zgłoszone w jednym lub kilku urzędach patentowych przez różne osoby, to każde z tych zgłoszeń, pod warunkiem spełnienia innych przesłanek, kreuje pierwszeństwo. Z przytoczonych przepisów wywodzi się zasadę niezniszczalności pierwszeństwa. Jednak zasada ta może powodować niekorzystne skutki dla zgłaszającego. Chodzi o sytuacje, gdy zgłaszający wycofał swoje podanie o udzielenie patentu, a potem zgłosił swoje rozwiązanie po raz drugi. Tym niekorzystnym skutkom ma za zadanie zapobiegać przepis art. 4C ust. 4 Konwencji. Przepis ten stanowi, że za pierwsze zgłoszenie powinno być uznane późniejsze zgłoszenie mające ten sam przedmiot co pierwsze zgłoszenie wcześniejsze, o ile jest dokonane w tym samym Państwie będącym członkiem Związku, pod warunkiem, że to wcześniejsze zgłoszenie zostało – w dacie dokonania zgłoszenia późniejszego cofnięte, zaniechane lub odrzucone, bez udostępnienia do publicznego wglądu, i nie pozostawiło po sobie żadnych praw oraz pod warunkiem, że nie stanowiło jeszcze podstawy do zastrzeżenia prawa pierwszeństwa. Ponadto, wcześniejsze zgłoszenie nie będzie mogło stanowić podstawy do zastrzeżenia prawa pierwszeństwa. W doktrynie prawa wyróżnia się kolejną przesłankę uznania późniejszego zgłoszenia za pierwsze. Chodzi o te przypadki, gdy w okresie między obydwoma zgłoszeniami ten sam zgłaszający dokonał trzeciego zgłoszenia w zagranicznym urzędzie patentowym, to nie można uznać zgłoszenia późniejszego za pierwsze w rozumieniu art. 4C ust. 4 Konwencji. Kolejną przesłanką powstania priorytetu konwencyjnego jest wymóg ujawnienia danego wynalazku w pierwszym zgłoszeniu. Wynika to z istoty priorytetu konwencyjnego, ponieważ data pierwszeństwa wcześniejszego zgłoszenia może być zastrzeżona skutecznie jedynie w przypadku, gdy drugie zgłoszenie zawiera ten sam wynalazek co pierwsze. Aby pierwszeństwo konwencyjne powstało, niezbędne jest również umieszczenie w pierwszym zgłoszeniu wniosku o udzielenie ochrony. Musi to być wniosek o przyznanie ochrony na wynalazek, zarejestrowanie wzoru lub znaku towarowego. Z przepisu art. 4A ust. 1 Konwencji wynika, że z pierwszeństwa konwencyjnego może skorzystać „każdy”. Oznacza to, że pierwszeństwo powstaje tylko jeśli zgłoszenie zostanie dokonane przez podmioty o których mowa w art. 2 i 3 Konwencji. Przepis art. 2 mówi o osobach fizycznych i prawnych któregokolwiek Państwa będącego członkiem Związku. Natomiast art. 3 stanowi, że z osobami fizycznymi i prawnymi Państw będących członkami Związku są zrównane osoby fizyczne i prawne Państw nie będących członkami Związku, które mają miejsce stałego zamieszkania lub rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe na terytorium jednego z Państw będących członkami Związku. Ponadto z pierwszeństwa konwencyjnego mogą skorzystać ww. osoby, pochodzące z terytoriów poddanych postanowieniom Konwencji w trybie art. 24 Konwencji. Z priorytetu konwencyjnego mogą też skorzystać następcy prawni pierwszego zgłaszającego, bez względu na sposób wejścia w jego prawa (inter vivos lub mortis causa). Pierwszeństwo może być bowiem przedmiotem przejścia na osobę trzecią w drodze czynności prawnej lub dziedziczenia. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa wymaga formy pisemnej ad solemnitatem (pod rygorem nieważności). Z pierwszeństwa konwencyjnego mogą skorzystać również inne osoby niż te, do których Konwencja ma zastosowanie, jeżeli ustawodawstwa wewnętrzne państw związkowych przyznają im prawo pierwszeństwa. ....

Pełny tekst polecanego opracowania w pdf.