Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Poradnik wynalazcy cz.2 

Metodyka badań zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych.

... zobacz też ... poradnik wynalazcy część pierwsza

PORADNIK WYNALAZCY część druga

Metodyka badań zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych.

WSTĘP

Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych kierowana jest do ekspertów Urzędu Patentowego, dla których jest wytyczną i narzędziem wspierającym jednolitość działania. Metodyka kieruje się zasadą, że za treść zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego odpowiada zgłaszający. Ekspert nie powinien więc, zbytnio ingerować w zawartość zgłoszenia, oceniając jedynie to co zostało zgłoszone. Egzekwując wymagania formalno-prawne ekspert nie powinien wymagać czynności, które mogą prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę utrudnień dla zgłaszającego. Uważny czytelnik, zwłaszcza wynalazca i jego profesjonalny pełnomocnik - rzecznik patentowy, odnajdzie w metodyce również informacje przydatne przy opracowywaniu dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych a także przybliżające zawiłości procedury zgłoszeniowej. Obok ogólnych zasad sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej, klasyfikacji zgłoszeń, poszukiwań w stanie techniki i oceny zdolności patentowej, metodyka zawiera szereg informacji o specyficznym podejściu do zgłoszeń z dziedziny chemii, medycyny i biotechnologii, a także do zgłoszeń o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin. Wyciągnięcie praktycznych wniosków z informacji zawartych w metodyce sprzyjać powinno przyspieszeniu procedury udzielania patentów i praw ochronnych, co leży w interesie całego społeczeństwa.

Zespół redakcyjny

PROCEDURA BADANIA ZGŁOSZEŃ

Ogólny przebieg procedury

Cel badania

Urząd Patentowy udziela patentów na wynalazki, które posiadają zdolność patentową. Zasadniczym celem prowadzonego przez Urząd badania jest więc z natury rzeczy stwierdzenie, czy zgłoszony wynalazek spełnia ustawowe warunki udzielenia patentu. Ustalenie podmiotowych i przedmiotowych przesłanek udzielenia patentu nie byłoby możliwe bez jednoczesnego określenia przez zgłaszającego istoty wynalazku i zakresu oczekiwanej ochrony. Dlatego też dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku powinna spełniać ściśle określone wymagania formalne, a równie ważnym elementem prowadzonego przez Urząd Patentowy badania jest sprawdzenie kompletności dokumentacji, określenie braków i usterek, które powinny być poprawione i usunięte w trakcie postępowania zgłoszeniowego.

Czynności poprzedzające poszukiwanie w stanie techniki

Sprawdzanie wymogów formalnych

Zakładanie akt zgłoszenia wynalazku, sprawdzenie kompletności dokumentacji, badanie spełnienia wymagań formalno-prawnych i wstępne zaklasyfikowanie wynalazku poprzedza ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku. Jednakże kontrola jakości wykonywanych przez Urząd Patentowy czynności a także sprawdzenie spełnienia przez zgłaszającego wymagań formalno-prawnych przy wykonywaniu czynności po ogłoszeniu o zgłoszeniu należy do eksperta, który orzeka w sprawie udzielenia patentu. Przed przystąpieniem do badania merytorycznego zgłoszenia, ekspert powinien więc sprawdzić czy dokumentacja zgłoszeniowa jest kompletna oraz czy nie występują w niej usterki, które powinny być usunięte w toku dalszego postępowania.

Zgłoszenie wynalazku powinno zawierać:

podanie zawierające, co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie podmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego, opis wynalazku ujawniający jego istotę, zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, skrót opisu wynalazku, rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, w podaniu powinien podać twórcę zgłoszonego rozwiązania i podstawę prawa do uzyskania patentu. Jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt zgłoszenia przy dokonywaniu pierwszej czynności prawnej. Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w podaniu złożyć oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie. Do zgłoszenia powinno być dołączone poświadczenie instytucji depozytowej, gdy zgłaszający powołuje się w zgłoszeniu na zdeponowanie materiału biologicznego w kolekcji uznanej w umowie międzynarodowej lub kolekcji krajowej. Przykładami usterek mogą być: brak aktualnego pełnomocnictwa, podpisania dokumentacji przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika, brak stron dokumentacji, nie nadające się do reprodukcji rysunki wynalazku. Na tym etapie postępowania ekspert zasadniczo nie żąda usunięcia stwierdzonych braków i usterek formalnych dokumentacji zgłoszeniowej o ile nie stanowią one przeszkody do analizy treści zgłoszenia, przeprowadzenia poszukiwań w stanie techniki i prowadzenia badania zdolności patentowej wynalazku.

POBIERZ pełny tekst (92 stron) opracowania w pdf.