Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEPrace badawczo-rozwojowe B+R


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

HOMEOśrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


TM - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynku - znak towarowy SG ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad nowym produktem systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

WTO - Światowa Organizacja Handlu 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Została powołana w 1994 roku w Marakeszu w ramach GATT.

Światowa Organizacja Handlu z siedzibą w Genewie rozpoczęła swą działalność w 1995 roku pod hasłem przewodnim globalnej liberalizacji rynku w tym: międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenia szerokiej polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzygania sporów dotyczących wymiany handlowej i przestrzegania praw własności intelektualnej. Polska była i jest jednym z członków założycieli a kraje przystępujące do WTO zobowiązały się do dostosowania ustawodawstwa wewnętrznego do norm i standardów WTO. WTO współpracuje też ściśle z WIPO - Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Jednym z głównych aktów kładących podwaliny dla tej organizacji i stanowiącym załącznik porozumienia w sprawie jej utworzenia jest TRIPS/WTO Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej, zawarte w 1994r. które przewiduje min. stosowanie zasady równego traktowania wszystkich podmiotów członków w zakresie ochrony własności intelektualnej na ich terytorium. Porozumienie to reguluje wszystkie obszary własności intelektualnej w tym: praw autorskich i pokrewnych, ochronę programów komputerowych, baz danych, wykonawców, producentów, nadawców, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, układów scalonych a także poufnego know-how oraz kontrolę praktyk antymonopolowych w umowach licencyjnych. Celem tego porozumienia jest ochrona i egzekwowanie praw własności intelektualnej w tych wszystkich obszarach tak aby przyczyniła się ona do promocji innowacji technicznych oraz transferu i upowszechnienia technologii ze wzajemną korzyścią dla producentów i użytkowników wiedzy technicznej w sposób sprzyjający osiągnięciu dobrobytu społecznego i gospodarczego oraz zrównoważeniu praw i obowiązków. Porozumienie obejmuje kilka działów sekcyjnie zinterpretowanych odnośnymi artykułami w tej sprawie :

Część I - Postanowienia ogólne i zasady podstawowe
Charakter i zakres zobowiązań
Konwencje dotyczace własności intelektualnej
Traktowanie narodowe
Zasada najwyższego uprzywilejowania
Wielostronne porozumienia dotyczące nabywania lub utrzymywania ochrony
Wyczerpanie
Cele
Zasady
Część II - Normy dotyczące dostępności, zakresu korzystania z praw własności intelektualnej
Sekcja 1 : Prawa autorskie i prawa pokrewne
Stosunek do Konwencji berneńskiej
Programy komputerowe i zbiory danych
Prawo do wypożyczenia
Okres ochrony
Ograniczenia i wyłączenia
Ochrona wykonawców, producentów fonogramów i organizacji nadawczych
Sekcja 2 : Znaki towarowe
Przedmiot ochrony
Przyznane prawa
Wyjątki
Okres ochrony
Wymóg użyczenia
Inne wymogi
Licencjonowanie i przekazanie
Sekcja 3 : Oznaczenia geograficzne
Ochrona oznaczeń geograficznych
Dodatkowa ochrona oznaczeń geograficznych dla win i wyrobów alkoholowych
Negocjacje międzynarodowe : Wyjątki
Sekcja 4 : Wzory przemysłowe
Wymogi dla uzyskania ochrony
Ochrona
Sekcja 5 : Patenty
Przedmioty mające zdolność patentową
Przyznane prawa
Wymogi w stosunku do zgłaszających patent
Wyłączenia od przyznanych praw
Inne użycie bez upoważnienia posiadacza praw
Unieważnienie / Przepadek
Okres ochrony
Patenty na proces : Ciężar dowodu
Sekcja 6 : Wzory masek (topografie) układów scalonych
Stosunek do Traktatu IPIC
Zakres ochrony
Działania nie wymagające upoważnienia posiadacza praw
Okres ochrony
Sekcja 7 : Ochrona informacji nie ujawnionej (know-how)
Sekcja 8 : Kontrola praktyk antykonkurencyjnych w licencjach umownych
Część III - Dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej
Sekcja 1 : Zobowiązania ogólne
Sekcja 2 : Procedury cywilne i administracyjne oraz środki zaradcze
Procedury oparte na zasadzie słuszności i sprawiedliwości
Dowody
Zabezpieczenie roszczeń
Odszkodowania
Inne środki zaradcze
Prawo do informacji
Wynagrodzenie szkody pozwanemu
Procedury administracyjne
Sekcja 3 : Środki tymczasowe
Sekcja 4 : Wymagania specjalne odnoszące się do środków stosowanych przy
kontroli granicznej
Wstrzymanie wydania przez władze celne
Wniosek
Kaucja lub równoważne zabezpieczenie
Zawiadomienie o wstrzymaniu
Okres wstrzymania
Wynagrodzenie szkody importerowi i właścicielowi towarów
Prawo do inspekcji i informacji
Działanie z urzędu
Środki zaradcze
Import de minimis (import minimalny) (wyłączenie)
Sekcja 5 : Procedury karne
Część IV : Nabycie i utrzymanie w mocy praw własności intelektualnej oraz
procedury sporne w zakresie tych spraw
Część V : Zapobieganie sporom i rozstrzyganie sporów
Przejrzystość
Rozstrzyganie sporów
Część VI : Postanowienia przejściowe
Postanowienia przejściowe
Członkowie - kraje najmniej rozwinięte
Współpraca techniczna
Część VII : Postanowienia instytucjonalne, Postanowienia końcowe
Rada Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej
Współpraca międzynarodowa
Ochrona istniejących przedmiotów własności intelektualnej
Przegląd i zmiana
Zastrzeżenia
Wyjątki spowodowane względami bezpieczeństwa