Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL ALU systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEOFERTA na pozyskanie środków rozwojowych z funduszy unijnych  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

TRANSFER i B+R ...

OFERTA transferu technologii, B+R, Know-how i Praw Wyłącznych ...

2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA


... Wielofunkcyjny aluminiowy profil grzewczo-chłodzący ALU-Bed PANEL łoża nośnego dla przewodów grzewczo-chłodzących i absorbujących ... więcej


... ALU-Profil PANEL logotyp i B+R... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL i POLPANEL, należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze inne profile ...

... zobacz również profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube


Projekty ...

Projekt ART-RAMInnowacja procesowa i produktowa - Projekt i System POLPANEL dla nowych technologii produkcji i zastosowań wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego i absorpcji ciepła panelami aluminiowymi pod logiem, marką i oznaczeniem ALU-PANEL, ALU-Therm PANEL, ALU-Bed PANEL, Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący, Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm, Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący oraz dziesiątki innych do szczegółowego oznaczenia funkcji poszczególnych modułów paneli w zakresie technologiiHCA system grzewczo-chłodzący-absorbujący, stworzony dla zagospodarowania i wykorzystania wolnej energii ... więcej

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

MAGDALENA Ośrodek innowacji i transferu technologii KRAMARZ POLSKA w Górach Izerskich - logo ośrodka innowacji, wypoczynku i pracy twórczej

WTO - Światowa Organizacja Handlu 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Została powołana w 1994 roku w Marakeszu w ramach GATT.

Światowa Organizacja Handlu z siedzibą w Genewie rozpoczęła swą działalność w 1995 roku pod hasłem przewodnim globalnej liberalizacji rynku w tym: międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenia szerokiej polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzygania sporów dotyczących wymiany handlowej i przestrzegania praw własności intelektualnej. Polska była i jest jednym z członków założycieli a kraje przystępujące do WTO zobowiązały się do dostosowania ustawodawstwa wewnętrznego do norm i standardów WTO. WTO współpracuje też ściśle z WIPO - Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Jednym z głównych aktów kładących podwaliny dla tej organizacji i stanowiącym załącznik porozumienia w sprawie jej utworzenia jest TRIPS/WTO Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej, zawarte w 1994r. które przewiduje min. stosowanie zasady równego traktowania wszystkich podmiotów członków w zakresie ochrony własności intelektualnej na ich terytorium. Porozumienie to reguluje wszystkie obszary własności intelektualnej w tym: praw autorskich i pokrewnych, ochronę programów komputerowych, baz danych, wykonawców, producentów, nadawców, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, układów scalonych a także poufnego know-how oraz kontrolę praktyk antymonopolowych w umowach licencyjnych. Celem tego porozumienia jest ochrona i egzekwowanie praw własności intelektualnej w tych wszystkich obszarach tak aby przyczyniła się ona do promocji innowacji technicznych oraz transferu i upowszechnienia technologii ze wzajemną korzyścią dla producentów i użytkowników wiedzy technicznej w sposób sprzyjający osiągnięciu dobrobytu społecznego i gospodarczego oraz zrównoważeniu praw i obowiązków. Porozumienie obejmuje kilka działów sekcyjnie zinterpretowanych odnośnymi artykułami w tej sprawie :

Część I - Postanowienia ogólne i zasady podstawowe
Charakter i zakres zobowiązań
Konwencje dotyczace własności intelektualnej
Traktowanie narodowe
Zasada najwyższego uprzywilejowania
Wielostronne porozumienia dotyczące nabywania lub utrzymywania ochrony
Wyczerpanie
Cele
Zasady
Część II - Normy dotyczące dostępności, zakresu korzystania z praw własności intelektualnej
Sekcja 1 : Prawa autorskie i prawa pokrewne
Stosunek do Konwencji berneńskiej
Programy komputerowe i zbiory danych
Prawo do wypożyczenia
Okres ochrony
Ograniczenia i wyłączenia
Ochrona wykonawców, producentów fonogramów i organizacji nadawczych
Sekcja 2 : Znaki towarowe
Przedmiot ochrony
Przyznane prawa
Wyjątki
Okres ochrony
Wymóg użyczenia
Inne wymogi
Licencjonowanie i przekazanie
Sekcja 3 : Oznaczenia geograficzne
Ochrona oznaczeń geograficznych
Dodatkowa ochrona oznaczeń geograficznych dla win i wyrobów alkoholowych
Negocjacje międzynarodowe : Wyjątki
Sekcja 4 : Wzory przemysłowe
Wymogi dla uzyskania ochrony
Ochrona
Sekcja 5 : Patenty
Przedmioty mające zdolność patentową
Przyznane prawa
Wymogi w stosunku do zgłaszających patent
Wyłączenia od przyznanych praw
Inne użycie bez upoważnienia posiadacza praw
Unieważnienie / Przepadek
Okres ochrony
Patenty na proces : Ciężar dowodu
Sekcja 6 : Wzory masek (topografie) układów scalonych
Stosunek do Traktatu IPIC
Zakres ochrony
Działania nie wymagające upoważnienia posiadacza praw
Okres ochrony
Sekcja 7 : Ochrona informacji nie ujawnionej (know-how)
Sekcja 8 : Kontrola praktyk antykonkurencyjnych w licencjach umownych
Część III - Dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej
Sekcja 1 : Zobowiązania ogólne
Sekcja 2 : Procedury cywilne i administracyjne oraz środki zaradcze
Procedury oparte na zasadzie słuszności i sprawiedliwości
Dowody
Zabezpieczenie roszczeń
Odszkodowania
Inne środki zaradcze
Prawo do informacji
Wynagrodzenie szkody pozwanemu
Procedury administracyjne
Sekcja 3 : Środki tymczasowe
Sekcja 4 : Wymagania specjalne odnoszące się do środków stosowanych przy
kontroli granicznej
Wstrzymanie wydania przez władze celne
Wniosek
Kaucja lub równoważne zabezpieczenie
Zawiadomienie o wstrzymaniu
Okres wstrzymania
Wynagrodzenie szkody importerowi i właścicielowi towarów
Prawo do inspekcji i informacji
Działanie z urzędu
Środki zaradcze
Import de minimis (import minimalny) (wyłączenie)
Sekcja 5 : Procedury karne
Część IV : Nabycie i utrzymanie w mocy praw własności intelektualnej oraz
procedury sporne w zakresie tych spraw
Część V : Zapobieganie sporom i rozstrzyganie sporów
Przejrzystość
Rozstrzyganie sporów
Część VI : Postanowienia przejściowe
Postanowienia przejściowe
Członkowie - kraje najmniej rozwinięte
Współpraca techniczna
Część VII : Postanowienia instytucjonalne, Postanowienia końcowe
Rada Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej
Współpraca międzynarodowa
Ochrona istniejących przedmiotów własności intelektualnej
Przegląd i zmiana
Zastrzeżenia
Wyjątki spowodowane względami bezpieczeństwa