Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ścieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy poglądowe zastosowanie naszych rozwiązań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "Ośrodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpośrednim położeniu kurortu i miasta Świeradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... Ośrodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własności intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłającego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własności, należących do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugerujące posiadanie czy też daną obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich właściciela na piśmie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkujące przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP Świat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "Świat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "X" budowy czołgu IV generacji
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"
Projekt "Innowacje dla wszystkich"

.........

Innowacje w nowej Europie 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstwUnia Europejska ma niezwykły potencjał innowacyjny.
Rynki, na których zaufanie klienta jest duże, są także łatwiej
dostępne dla nowych uczestników oferujących innowacyjne produkty.
Nasza przyszłość zależy od innowacji bo innowacja zależy od silnego popytu
na nowe i innowacyjne produkty oraz usługi ze strony klientów i obywateli. Dlatego
oprócz stworzenia optymalnych ram i możliwości wprowadzania innowacji, musi istnieć

Obywateli Europy trapi obecnie wiele istotnych problemów: od zmian klimatycznych i wyczerpywania się nieodnawialnych zasobów po zmiany demograficzne i rosnące problemy z bezpieczeństwem, które to problemy powodują, że potrzebne jest wspólne działanie na rzecz obrony europejskiego stylu życia, który łączy w sobie dobrobyt gospodarczy z solidarnością. Te słuszne obawy należy zmienić w szansę na zwiększenie gospodarczej konkurencyjności Europy w świecie. Im szybsza będzie reakcja Europy, tym większa szansa na sukces i lepsze perspektywy na uczynienie tego podejścia światowym wzorem do naśladowania. Od ochrony środowiska, poprzez innowacje ekologiczne aż do poprawy dobrobytu jednostek dzięki bardziej inteligentnej infrastrukturze. Komisja jest przekonana, że szeroko pojęta innowacja stanowi podstawową odpowiedź na materialne obawy obywateli o przyszłość.

Unia Europejska ma niezwykły potencjał innowacyjny. Europa od wielu wieków jest kolebką przełomowych odkryć. Jest ojczyzną wielu twórczych ludzi i może czerpać z różnorodności kulturowej. Położyła podwaliny pod jeden z największych jednolitych rynków na świecie, na którym możliwe jest wprowadzenie do obrotu na dużą skalę innowacyjnych produktów i usług. Ponadto może czerpać z zasobów tradycyjnie silnego i odpowiedzialnego sektora publicznego.

Wprowadzono już wiele ważnych środków mających na celu modernizację gospodarki unijnej. Wprowadzona w życie w 2005 r. strategia lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia określa wszechstronny zestaw polityk i reform, których celem jest uczynienie europejskich ram prawnych i gospodarczych bardziej sprzyjającymi innowacyjności. Zawiera ona bardzo ważny cel, jakim jest zwiększenie nakładów na badania naukowe i rozwój do 3 % PKB. Porozumienie w sprawie nowych ram finansowych, łącznie z polityką spójności, siódmy program ramowy w zakresie badań naukowych i rozwoju oraz program ramowy w zakresie konkurencyjności i innowacji to znaczące pakiety finansowe, których celem jest wspieranie innowacji. Komunikat Komisji zatytułowany „Badania naukowe i innowacje” z października 2005 r. określa program dla 19 dziedzin działania we Wspólnocie i państwach członkowskich, który jest wdrażany zgodnie z planem.

Państwa członkowskie podejmują działania na rzecz innowacji w ramach krajowych programów reform opartych na zintegrowanych wytycznych nowej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Europejska tabela tendencji w zakresie innowacji daje wyraźny obraz naszych osiągnięć w dziedzinie innowacji i opisuje krajowe systemy na rzecz innowacji w państwach członkowskich UE oraz ich mocne i słabe strony. Dzięki niej możliwe jest szczegółowe monitorowanie postępu.

Mimo tego silnego nastawienia politycznego na innowację, niedociągnięcia w UE nie zostały właściwie usunięte, a gospodarka unijna nie jest jeszcze tym, czym być powinna, czyli wszechstronnie innowacyjną gospodarką. W sprawozdaniu zatytułowanym „Tworzenie innowacyjnej Europy” (sprawozdanie Aho) przedstawiono główne przyczyny, dla których do tej pory nie w pełni wykorzystywano ten potencjał oraz zaapelowano o podjęcie pilnych działań, „zanim będzie za późno”. W sprawozdaniu jako główny problem wskazano konieczność stworzenia bardziej przyjaznego dla innowacji środowiska biznesowego.

Komisja uważa, że należy zrobić jeszcze więcej: Europa musi stać się społeczeństwem rzeczywiście opartym na wiedzy i przyjaznym innowacjom, takim, w którym opinia publiczna nie obawia się innowacji i nie utrudnia ich wprowadzania, ale wita je z ochotą i wspiera oraz gdzie innowacja jest kluczową wartością społeczną i jest uważana za korzystną dla wszystkich obywateli. Dlatego właśnie na wiosennej Radzie Europejskiej wezwano Komisję Europejską do przedstawienia „szeroko zakrojonej strategii innowacyjnej dla Europy, która przekłada nakłady w wiedzę na produkty i usługi”.

W niniejszym ramowym komunikacie przedstawiona została strategia oparta przede wszystkim o zalecenia zawarte w sprawozdaniu Aho. Niniejszy komunikat określa ramy mające na celu wspieranie innowacji, w których połączono różne polityczne obszary działania mające wpływ na innowacyjność. Ma on stanowić orientację dla dyskusji na temat innowacji na szczeblu krajowym i europejskim. W komunikacie opisano pokrótce najważniejsze planowane lub już realizowane inicjatywy, wskazano nowe obszary działania, a w szczególności wprowadzono bardziej skoncentrowaną strategię ułatwiającą tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych innowacyjnych produktów i usług w obiecujących dziedzinach – na tzw. „pionierskich rynkach”. W dokumencie nie proponuje się tworzenia nowych struktur w celu wdrożenia tego szeroko zakrojonego planu, lecz wykorzystanie istniejących ram prawnych i instytucjonalnych odnowionego partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu i zatrudnienia, w ramach którego stworzono już platformę polityczną dla partnerstwa między państwami członkowskimi a Komisją.

Europa nie potrzebuje dziś nowych zobowiązań, lecz przywództwa politycznego i zdecydowanych działań. Zamiast zachowywania ustalonych struktur, które jak się okazało, nie radzą sobie z wyzwaniami XXI wieku, państwa członkowskie muszą być gotowe do zainwestowania w przewidywanie i przeprowadzenie zmian strukturalnych. Wymaga to w szczególności zmian w alokacji zasobów, które w większym stopniu należy przeznaczyć na edukację, ICT, badania naukowe i stworzenie wartościowych miejsc pracy i rozwój. Nowe perspektywy finansowe UE na lata 2007-2013 to pierwszy krok w tym kierunku. Taka sama zmiana priorytetów musi być widoczna na szczeblu krajowym.

Unia Europejska może stać się wszechstronnie innowacyjna tylko, jeśli w procesie będą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, a przede wszystkim, jeśli będzie istniał popyt na innowacyjne produkty. W tę szeroko zakrojoną strategię muszą zaangażować się wszystkie strony – świat biznesu, sektor publiczny i konsumenci, ponieważ proces innowacji nie dotyczy wyłącznie podmiotów sektora biznesowego, ale także władz publicznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych i klientów. Tak szerokie partnerstwo na rzecz innowacji doprowadzi do pozytywnego sprzężenia zwrotnego, w którym zarówno nowe pomysły, jak i zapotrzebowanie na nowe rozwiązania będą siłą napędową innowacji.

Innowacja zależy od silnego popytu na nowe i innowacyjne produkty oraz usługi ze strony klientów i obywateli. Dlatego oprócz stworzenia optymalnych ram i możliwości wprowadzania innowacji, musi istnieć sprzyjający innowacjom rynek i popyt na innowacyjne produkty. Aby było to możliwe, konieczne jest w szczególności zaufanie klientów do tych produktów i usług a także pewność, co do ich (dającego się udowodnić) bezpieczeństwa. Zaufanie klienta do nieznanych produktów i usług zależy częściowo od świadomości istnienia solidnych systemów ochrony konsumenta. Rynki, na których zaufanie klienta jest duże, są także łatwiej dostępne dla nowych uczestników oferujących innowacyjne produkty.

Istnieje potrzeba wspierania wszystkich form innowacji, gdyż innowacja ma wiele postaci i nie dotyczy tylko technologii, ale także innowacji organizacyjnej i innowacji w sektorze usług. W tym kontekście, choć najskuteczniejszym instrumentem stymulującym innowacyjność jest większa konkurencja, we wspieraniu innowacji ważną rolę mogą także odegrać środki polityczne i mechanizmy wsparcia innowacji.

Znaczenie bardziej wszechstronnej strategii, jest widoczne w kontekście ambitnego celu UE, jakim jest przeznaczanie 3 % PKB na badania naukowe i rozwój. Państwa członkowskie i Wspólnota podjęły już ważne kroki w kierunku osiągnięcia w 2010 r. finansowania badań naukowych ze środków publicznych w wysokości 1 % PKB. Wkład sektora prywatnego nie zależy tylko od tego, ale także od zagwarantowania korzystnych perspektyw zwrotu nakładów na prace badawczo-rozwojowe w Europie. To z kolei zależy od popytu na innowacyjne produkty i usługi, dostępności ludzi o odpowiednich umiejętnościach i chęci oferowania tych produktów i usług na rynku oraz ram prawnych, które umożliwią ich szybkie wprowadzenie na rynek wewnętrzny.

źródło : INNOWACJE w EUROPIE