Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
  | Patenty pod dotacje unijne | Oferta transferu technologii | Certyfikaty licencji | Odzysk ciepła z wody i ¶cieków | Odzysk ciepła z powietrza i spalin | Energia cieplna z odpadów  |      | Kredyt technologiczny | Najnowsza technologia ogrzewania i chłodzenia wnętrz | Recepta na kryzys gospodarczy | Portfel i audyt patentowy | Przykład patentu | Kontakt z nami |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tworzymy z my¶l± o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w O¶rodku Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w ¦wieradowie Zdroju

ZOBACZ zastosowanie w MAGDALENIE

Innowacje ... 

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjno¶ci

... więcej

O nas ...

Patentowanie metod i rozwi±zań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wył±czne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wył±czno¶ć na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgło¶ się z tym do nas

Obserwuj też nas na google+

Filmy w sieci ...

... więcej

(Podpołaciowy) Niewidoczny powietrzny kolektor słoneczny ...

... zobacz film

Zaproszenie do nas ...

Informujemy, że od 2015 roku udostępniamy pogl±dowe zastosowanie naszych rozwi±zań i technologii w nowo budowanym i od podstaw "O¶rodku Wypoczynku i Pracy Twórczej" MAGDALENA na stoku Sępiej Góry w Górach Izerskich w bezpo¶rednim położeniu kurortu i miasta ¦wieradów Zdrój ... więcej informacji na stronie


... O¶rodek i Pensjonat MAGDALENA

... zobacz film

... polub nas na FaceBooku

... zobacz mapę i zdięcia satelitarne

... atrakcje w pobliżu nas-zaplanuj pobyt

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentuj±cy autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "O¶rodka ...

... zobacz i obejrzyj więcej filmów

Nota prawna ...

Informacje zawarte w tej Witrynie można pobierać, wy¶wietlać oraz drukować wył±cznie do ustalania stanu techniki, wiedzy i praw własno¶ci intelektualnej.
Wszelkie dozwolne wykorzystanie zawartych w Witrynie informacji wymaga podania ich żródła oraz linku odsyłaj±cego do nich.
Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z Patentów, Wzorów przemysłowych, Znaków towarowych i handlowych oraz samych technologii, produktów, procesów a także innych praw autorskich i własno¶ci, należ±cych do KRAMARZ POLSKA bez pisemnego zezwolenia, tj. „Licencji” na ich użycie oraz wykorzystanie przez konkretny podmiot fizyczny lub prawny, obiekt czy przedsiębiorstwo.
Każde obce i samodzielne know-how, opracowane czy wywiedzione z PATENTÓW KRAMARZ POLSKA lub też celowe powoływanie się na nie albo zamieszczenie sugeruj±ce posiadanie czy też dan± obietnicę posiadania któregokolwiek z naszych Praw bez Licencji, Uzgodnień czy Wytycznych Projektowych ich wła¶ciciela na pi¶mie, może stanowić bardzo poważne naruszenie prawa skutkuj±ce przykrymi sankcjami ...

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2011 roku dla Pejcz I WP ¦wiat oczami polskiego wynalazcy

Jeden ze starszych wywiadów udzielony Pejcz w grupie Wirtualna Polska w 2011r. - "¦wiat oczami polskiego wynalazcy"

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze ¦wieradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...

Jeden z najnowszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN PolandKontakt - dane kontaktowe i formularz kontaktowy

... zobacz nasze kolekcje ...

... zobacz również nasz profil w Google+

... zobacz nasz kanał i filmy na Youtube

Projekty ...

Projekt "ALTERPANEL" - ALU system cassette-composite PANEL
Projekt "ART-RAM"
Projekt "POLPANEL"

G±sienica dwurzędowa - trzy wersje 

wykaz patentów

Czę¶ć jawna rozwiazania
g±sienicy dwurzędowej czołgu nowej
generacji, stanowi±ca jedno z kilkunastu
rozwi±zań układów i napędów trakcji kołowo-
g±sienicowych na potrzeby nie tylko armii i przemysłu
zbrojeniowego ale i produkcji sprzętu specjalistycznego w
postaci różnego rodzaju pojazdów specjalnego przeznaczenia.


układ diamentowy płyt kadłuba

wielorzędowy napęd trakcyjny czołgu

inne >>>

GˇSIENICA DWURZĘDOWA zwłaszcza do czołgu
w wersji BEZSTOPNIOWEJ, DWUSTOPNIOWEJ i TRZYSTOPNIOWEJ


OPIS WYNALAZKU PL364785 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 205162

OPIS PATENTOWY PL 205162 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest g±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej, wchodz±ca i tworz±ca wraz z drug± o odbiciu lustrzanym, parę układu trakcyjnego i jezdnego czołgu jako jedno z rozwi±zań zintegrowanych takich układów dla i do dalszej integracji z i w pancerzu komorowym czołgu nowej generacji.

Znane s± w obowi±zuj±cym stanie techniki jak na przykład z opisu US 4640377 lub US 4568294 albo PLP-191455 rozwi±zania układów trakcyjnych dla pojazdów terenowych oraz same pojazdy. Ujawnione s± również w opisach PL 365351 i PL 364951 rozwi±zania z których w pierwszym, przedstawiono sposób budowy pancerza z ustalon± obwodowo wnęk±, kryj±c± i mieszcz±c± parę g±sienic a w drugim sam± g±sienicę dla tego typu pancerza. O ile dwa ostatnie z w/w rozwi±zań celowych służ± po¶rednio celowi wynalazku o tyle trzy pierwsze w żadnym wypadku nie pozwalaj± na realizację celu wynalazku, którym jest stworzenie takiego rodzaju rozwi±zania g±sienicy, która pozwoli maksymalnie wykorzystać przestrzeń wewnętrzn± pancerza a już zwłaszcza usun±ć jej czę¶ć z obszaru wewnętrznego płyty podłogowej dla celów dalszych budowy nowych przedziałów bojowych załogi tego czołgu.

Istota rozwi±zania w wersji bezstopniowej polega na tym, że g±sienica składa się z dwóch rzędów samodzielnych g±sienic tej samej wysoko¶ci o stosunku szeroko¶ci jak 1:2 g±sienicy zewnętrznej do g±sienicy wewnętrznej w którym to układzie g±sienica wewnętrzna została rozdzielona poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice, stanowi±ce ł±cznie 2/3 udziału w całej jej długo¶ci, wyznaczonej tak długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej, tworz±c w sumie nimi zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cym w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

Istota rozwi±zania w wersji dwustopniowej polega na tym, że g±sienica składa się z dwóch rzędów samodzielnych g±sienic o dwóch wysoko¶ciach z których zewnętrzna jest obniżona o stopień wynosz±cy szeroko¶ć g±sienicy zewnętrznej i o stosunku szeroko¶ci jak 1:2 g±sienicy zewnętrznej do g±sienicy wewnętrznej w którym to układzie g±sienica wewnętrzna została rozdzielona poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice, stanowi±ce ł±cznie 2/3 udziału w całej jej długo¶ci, wyznaczonej tak długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej, tworz±c w sumie nimi zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cym w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

Istota rozwi±zania w wersji trzystopniowej polega na tym, że g±sienica składa się z dwóch rzędów samodzielnych g±sienic o trzech wysoko¶ciach w których g±sienica zewnętrzna obniżona jest o dwa stopnie, wynosz±ce w sumie dwie szeroko¶ci g±sienicy zewnętrznej a g±sienica wewnętrzna po jej rozdzieleniu wzdłużnym na dwie czę¶ci została obniżona o jeden stopień, wynosz±cy także szeroko¶ć g±sienicy zewnętrznej przy jednoczesnym zachowaniu stosunku szeroko¶ci jak 1:2 g±sienicy zewnętrznej do g±sienicy wewnętrznej w którym to układzie g±sienica wewnętrzna została rozdzielona poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice, stanowi±ce ł±cznie 2/3 udziału w całej jej długo¶ci, wyznaczonej tak długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej, tworz±c w sumie nimi zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cym w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

Tak zespolona konstrukcja g±sienicy w każdej z prezentowanych wersji wynalazku pozwala na uzyskanie dodatkowej powierzchni płyty podłogowej dla osi±gnięcia ni± celów dalszych a sam napęd w zależno¶ci od usytuowania silnika w każdej z wersji przekazywany jest transmisyjnie na wszystkie powstałe tak wersje g±sienic i ich pary.

Korzystnie dla trzech wersji wynalazków jest, że powstały tak wolny obszar w czę¶ci udziału 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci g±sienicy tworzy i stanowi dla płyty podłogowej powierzchnię dodan± tak dla przedziału bojowego załogi jak i budowy stanowisk ogniowych, magazynowych oraz innych wskazanych.

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku na którym Fig. 1 przedstawia w rzucie z góry parę g±sienic dwurzędowych oraz wyznaczony lini± przerywan± obszar celowy, wewnętrzny płyty podłogowej, Fig. 2 - w rzucie czołowym, g±sienicę w wersji bezstopniowej, Fig. 3 - g±sienicę w wersji dwustopniowej a Fig. 4 - g±sienicę w wersji trzystopniowej.

P r z y k ł a d: I

G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej składa się z g±sienicy zewnętrznej 1 o szeroko¶ci 1/3 udziału w tej g±sienicy, stanowi±cej tak układ transmisyjno-trakcyjny poł±czony z g±sienic± wewnętrzn± 2 i 3 o szeroko¶ci 2/3 udziału w cało¶ci tej g±sienicy w którym to układzie g±sienica wewnętrzna 2/3 została rozdzielona poprzecznie na dwie samodzielne g±sienice 2 i 3 w sposób który zwiększa powierzchnię płyty podłogowej 4 o czę¶ć dodan± i wynosz±c± udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy 1 oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy dla celu budowy w nim przedziału bojowego załogi 5 stanowisk 6, 7, 8, i 9, znamienna tym, że wysoko¶ć g±sienicy 1 oraz 2 i 3 jest stała na całym obszarze tego układu.

P r z y k ł a d: II

G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji dwustopniowej 11 składa się z g±sienicy zewnętrznej 1 o szeroko¶ci 1/3 udziału w tej g±sienicy, stanowi±cej tak układ transmisyjno-trakcyjny poł±czony z g±sienic± wewnętrzn± 2 i 3 o szeroko¶ci 2/3 udziału w cało¶ci tej g±sienicy w którym to układzie g±sienica wewnętrzna 2/3 została rozdzielona poprzecznie na dwie samodzielne g±sienice 2 i 3 w sposób który zwiększa powierzchnię płyty podłogowej 4 o czę¶ć dodan± i wynosz±c± udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy 1 oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy dla celu budowy w nim przedziału bojowego załogi 5 stanowisk 6, 7, 8 i 9, znamienna tym, że wysoko¶ć g±sienicy 1 została obniżona o stopień obniżenia 10 w stosunku do g±sienic 2 i 3 wynosz±cy szeroko¶ć g±sienicy 1 w całym tym układzie.

P r z y k ł a d: III

G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzystopniowej 14 składa się z g±sienicy zewnętrznej 1 o szeroko¶ci 1/3 udziału w tej g±sienicy, stanowi±cej tak układ transmisyjno-trakcyjny poł±czony z g±sienic± wewnętrzn± 2 i 3 o szeroko¶ci 2/3 udziału w cało¶ci tej g±sienicy w którym to układzie g±sienica wewnętrzna 2/3 została rozdzielona poprzecznie na dwie samodzielne g±sienice 2 i 3 w sposób który zwiększa powierzchnię płyty podłogowej 4 o czę¶ć dodan± i wynosz±c± udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy 1 oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy dla celu budowy w nim przedziału bojowego załogi 5 stanowisk 6, 7, 8 i 9, znamienna tym, że wysoko¶ć g±sienicy 1 została obniżona o stopień obniżenia 13 w stosunku do g±sienic 2 i 3 wynosz±cy szeroko¶ć g±sienicy 1 a sama g±sienica 2 i 3 po jej rozdzieleniu wzdłużnym dodatkowo została obniżona o stopień 12 wynosz±cy szeroko¶ć g±sienicy 1 w całym poł±czonym tak układzie g±sienic.

Wynalazek i jego wersje celowe poza przeznaczeniem celowym, może mieć powszechne zastosowanie w budowie różnego rodzaju pojazdów cywilnych i ratunkowych oraz specjalnego przeznaczenia o układzie g±sienicowym trakcji a także poł±czonych układów kołowo-g±sienicowych w których stopniowy oraz rozdzielony system g±sienic układu trakcyjnego może znaleĽć zastosowanie.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej, znamienna tym, że wersja bezstopniowa składa się z dwóch rzędów samodzielnych g±sienic o tej samej wysoko¶ci i stosunku szeroko¶ci jak 1:2 w którym g±sienica wewnętrzna (2) i (3) o szeroko¶ci podwójnej, rozdzielona jest jednodzielnie i poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice (2) i (3) stanowi±ce tak ł±cznie 2/3 udziału w całej długo¶ci tak zintegrowanej i zespolonej g±sienicy rzędowej, wyznaczonej długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej (1) i stanowi±cej tak wraz z g±sienic± (2) i (3) zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cy w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy (1) oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

2. G±sienica dwurzędowa według zastrz. 1, znamienna tym, że wolny obszar w czę¶ci udziału 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci g±sienicy tworzy i stanowi dla płyty podłogowej (4) powierzchnię dodan± dla przedziału bojowego załogi (5) oraz budowy stanowisk ogniowych, magazynowych i innych (6), (7), (8) i (9).

3. G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej, znamienna tym, że wersja dwustopniowa (11) składa się z dwóch rzędów samodzielnych g±sienic o stopniu obniżenia (10) wynosz±cym szeroko¶ć g±sienicy (1) i stosunku szeroko¶ci jak 1:2 w którym g±sienica wewnętrzna (2) i (3) o szeroko¶ci podwójnej, rozdzielona jest jednodzielnie i poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice (2) i (3) stanowi±ce tak ł±cznie 2/3 udziału w całej długo¶ci tak zintegrowanej i zespolonej g±sienicy rzędowej, wyznaczonej w sumie długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej (1) i stanowi±cej tak wraz z g±sienic± (2) i (3) zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cy w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy (1) oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

4. G±sienica dwurzędowa według zastrz. 3, znamienna tym, że wolny obszar w czę¶ci udziału 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci g±sienicy tworzy i stanowi dla płyty podłogowej (4) powierzchnię dodan± dla przedziału bojowego załogi (5) oraz budowy stanowisk ogniowych, magazynowych i innych (6), (7), (8) i (9).

5. G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej, znamienna tym, że wersja trzystopniowa (14) składa się z wielu rzędów samodzielnych g±sienic w których g±sienica wewnętrzna (2) i (3) została dodatkowo rozdzielona wzdłużnie o stopień obniżenia (12) oraz stopień obniżenia (13) wynosz±cy szeroko¶ć g±sienicy (1) o stosunku szeroko¶ci g±sienicy (1) do g±sienicy (2) i (3) jak 1:2 w którym g±sienica wewnętrzna (2) i (3) o szeroko¶ci podwójnej, rozdzielona jest jednodzielnie i poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice (2) i (3) stanowi±ce tak ł±cznie 2/3 udziału w całej długo¶ci tak zintegrowanej i zespolonej g±sienicy rzędowej, wyznaczonej w sumie długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej (1) i stanowi±cej tak wraz z g±sienic± (2) i (3) zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cy w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy (1) oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

6. G±sienica dwurzędowa według zastrz. 5, znamienna tym, że wolny obszar w czę¶ci udziału 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci g±sienicy tworzy i stanowi dla płyty podłogowej (4) powierzchnię dodan± dla przedziału bojowego załogi (5) oraz budowy stanowisk ogniowych, magazynowych, innych (6), (7), (8) i (9).

... opis patentowy PL 205162 - "projekt x" w pdf.

aktywne PATENTY KRAMARZ POLSKA pod dotacje unijne ... więcej