Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Stan TECHNIKI zgłoszonych do ochrony wynalazków KRAMARZ POLSKA 

Sprawozdanie o stanie techniki wynalazku zgłoszonego do opatentowania przez Kramarz Józef Polska wykonane przez UPRP ... zobacz wynalazki


Procedura i dokumenty
wydawane przez UPRP w trakcie
rozpatrywania zgłoszenia wynalazków

Sprawozdania ze stanu techniki
wynalazków zgłoszonych do opatentowania
przez Kramarz Józef Polska wykonane przez UPRP

Stanowiące innowacje i wkład w
powstanie i opracowanie polskich
nowych technologii Kramarz Polska
Sprawozdanie UPRP o stanie techniki w zakresie zgłoszonego wynalazku - badanie

czystości patentowej oraz wymogów formalnych do uzyskania patentu na zgłoszone rozwiązanie.

Kategorie dokumentu, które decydują wstępnie o możliwościach patentowych danego wynalazku

A - dokument określający ogólny stan techniki, który nie jest uważany za posiadający szczególne znaczenie
E - dokument stanowiący wcześniejsze zgłoszenie lub patent, ale opublikowany w lub po dacie zgłoszenia
L - dokument, który może poddawać w wątpliwość zastrzegane pierwszeństwo, lub przytoczony w celu ustalenia daty publikacji …
O - dokument odnoszący się do ujawnienia ustnego przez zastosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób
P - dokument opublikowany przed datą zgłoszenia, ale później niż zastrzegana data pierwszeństwa
T - dokument późniejszy, opublikowany po dacie zgłoszenia lub w dacie zgłoszenia i nie będący w konflikcie ze zgłoszeniem …
X - dokument o szczególnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie może być uważany za nowy lub nie może być uważany za …
Y - dokument o szczególnym znaczeniu; zastrzegany wynalazek nie może być uważany za posiadający poziom wynalazczy …
& - dokument należący do tej samej rodziny patentowej

Z powyższego przykładu czy podobnych, wykazu kategorii dokumentów i ich oznaczeń, zgłaszający może wstępnie ustalić szanse na uzyskanie patentu oraz przygotować obronę danego rozwiązania, które jak wynika z jasno określonych prawem reguł, nie jest możliwa w przypadku dokumentów wskazanych i oznaczonych literami X, Y i (& o ile dotyczy nie tego samego wynalazcy co zgłaszający).

Urząd Patentowy RP każdorazowo dla każdego zgłoszonego wynalazku sporządza podobne sprawozdanie o stanie techniki zgłoszenia, celem wskazania w niniejszym sprawozdaniu, materiałów stanowiących wstępną ocenę przedmiotu zgłoszenia, która ma pozwolić zgłaszającemu na zorientowanie się co do szans uzyskania ochrony oraz podjęcia dalszych zamierzeń związanych z wykorzystaniem przedmiotowego rozwiązania.

Stan techniki według większości systemów patentowych oznacza ogół informacji potencjalnie dostępnych każdemu przed datą zgłoszenia wynalazku do ochrony, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Wynalazek należący do stanu techniki nie spełnia koniecznego warunku nowości i tym samym nie może zostać opatentowany albowiem zgodnie z polskim prawem przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Rodzina patentów to zbiór patentów udzielonych lub rozpatrywanych w różnych krajach w celu ochrony jednego wynalazku. Innymi słowy, rodziną patentową jest taki sam wynalazek ujawniający wspólnego wynalazcę opatentowany w więcej niż jednym kraju, wykazujący i korzystający zazwyczaj z pierwszeństwa konwencyjnego do uzyskania patentu na innym terytorium.

Przykładowe sprawozdania UPRP z przeprowadzonych badań zdolności patentowej

wynalazków Kramarz Józef Polska oraz wykaz podobnych czy zbliżonych rozwiązań, zgłoszonych lub opatentowanych w świecie


Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające

Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia wynalazku P.425026

Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła

Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia wynalazku P.430398

Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny

Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia wynalazku P.424994

Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach

Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia wynalazku P.425476

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący

Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia wynalazku P.425564

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła

Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia wynalazku P.425645

Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad

Sprawozdanie UPRP o stanie techniki zgłoszenia wynalazku P.427236

Zobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

powstała w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, ustalona i ujawniona w dziesiątkach patentów w zakresie odbioru i odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych, wentylacji wnętrz i pomieszczeń, spalin kominowych i innych procesów użytkowych w tym naturalnych, rozkładu materii - zdefiniowana przez twórcę i autora technologii, koncepcji i myśli jako recykling ciepła

NOWA TECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ POLSKA

NOWA TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ POLSKA

Nowe technologie przenaszalne oraz powtarzalne do udostępnień powszechnych w

drodze Licencji Kramarz Polska, przygotowane i gotowe do transferu praw w drodze uzgodnień i licencji pod aktywa Twojej Firmy lub jej założenia (startup), wnioski i projekty finansowane z środków unijnych, promesy i kredyty bankowe czy inne konieczne …

Logotypy, oznaczenia TM i znaki towarowe nowych technologii KRAMARZ POLSKA

TECHNOLOGIA odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku KRAMARZ POLSKA ... więcej

...

TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ POLSKA ... więcej

...

TECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA ... więcej

...

TECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... wiecej

...

TECHNOLOGIA odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych KRAMARZ POLSKA

...

TECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

...

Innowacje technologiczne, procesowe i produktowe według definicji i systematyki

Innowacje procesowe, produktowe i technologiczne Kramarz Polska ... więcej

Innowacje najogólniej - to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych
lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych.
W naszym wypadku są to głównie innowacje produktowe i procesowe, powstałe w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, udokumentowanych opracowaniami, wynalazkami i wzorami przemysłowymi, które tworzą całkowicie nowe produkty oraz procesy technologiczne związane z ich wytworzeniem, zastosowaniem i organizacją związaną z nimi (np. nowych zdefiniowanych technik, składania, łączenia, montażu, itd.)
Patenty, Prawa Ochronne, Prawa z Rejestracji, decydują o ich nowości i podziale na:

Produktowe – produkt nie znany lub produkt znacznie zmodernizowany.
Organizacyjne – nowe lub unowocześnione systemy organizacyjne (technik).
Technologiczne – modyfikacja czynników i właściwości procesów wytwórczych.

Zaś ich efektem ma być: zwiększenie funkcjonalności, użyteczności produktów i usług, unowocześnienie przestarzałych systemów, udoskonalenie technologii, optymalizacja czasu pracy, ochrona środowiska naturalnego człowieka i wykorzystanie energii natury.

Nowe technologie, innowacje i prace systematyczne - definicje wg. Frascati Manual

Nowe technologie to technologie które nie były stosowane powszechnie w świecie w ciągu ostatnich trzech lub pięciu lat i o których wiedza nie jest ani powszechna ani dostępna ani znana tak w zakresie przetwarzania dóbr naturalnych w dobra użyteczne jak i w zakresie samych procesów tak użytkowych jak i technologicznych czy też konstrukcji wyrobów wytworzonych według tych technologii wraz z wszelką wiedzą ich praktycznego stosowania i zastosowania technicznego oraz efektów które mają przynosić ich użytkownikowi i nabywcy tej wiedzy oraz jej produktów … definicje według podręcznika Frascati Manual oraz wytycznych i przepisów w Polsce.

Natomiast systematyczne prace badawczo-rozwojowe B+R to pozyskiwanie know-how dotyczącego produktów, technologii lub procesów oraz prowadzenie analiz teoretycznych, systematycznych studiów lub doświadczeń, w tym produkcji eksperymentalnej, techniczne testowanie produktów lub procesów, zapewnianie koniecznego wyposażenia oraz uzyskiwanie praw własności intelektualnej w odniesieniu do wyników prac (z ang. research and development).

Zaś w polskim systemie prawnym zgodnie z ogólną definicją działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z kolei podręcznik Frascati Manual na potrzeby dotacji i dozwolonej pomocy państwa, definiuje powyższy zakres prac, tak:

„Prace badawczo-rozwojowe (B+R) to twórcze i systematyczne prace podejmowane w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o ludzkości, kulturze i społeczeństwie, a także dla opracowania nowych zastosowań dostępnej wiedzy”. Aby prace zostały uznane za „badawczo-rozwojowe”, muszą (przynajmniej w teorii) spełnić jednocześnie pięć kryteriów: być nowe i oryginalne (mieć za cel nowe ustalenia oraz być prowadzone na podstawie oryginalnych koncepcji lub ich nowej interpretacji), twórcze, niepewne (co do ostatecznego wyniku lub przynajmniej co do ilości czasu i środków potrzebnych do jego osiągnięcia), systematyczne (czyli nie ad hoc) oraz przenaszalne (swobodnie przekazywane lub komercjalizowane) i powtarzalne.

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA chronione jest znakiem towarowym słownym

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ... zobacz Świadectwo i Prawo Ochronne na znak towarowy


B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ®

W klasach towarowych: 06, 11, 42 i 45, między innymi w takim zakresie jak:

Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Opracowanie projektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie techniki, Badania naukowe dotyczące ekologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie techniczne, Projektowanie ogrzewania, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie metod produkcji, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, itd. …


Transfer nowych i nowoczesnych technologii - czym jest, na czym polega, definicja

Pojęcie anglojęzyczne: Technology transfer, also called transfer of technology, is the process of transferring technology from the person or organization that owns or holds it to another person or organization - Najogólniej to proces udostępnienia wiedzy w postaci: know-how lub praw własności intelektualnej, zwany potocznie transferem technologii polegający na umownym, procesie transferu technologii od osoby lub organizacji, która jest właścicielem lub przechowuje ją albo zarządza nią, na rzecz innej osoby lub organizacji

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe, strefowe, sekwencyjne i kasetowe

Polskim - Wielofunkcyjnym panelem grzewczo-chłodzącym, ALU PANEL, ALU Profil PANEL, ALU Therm PANEL, ALU Bed PANEL ®

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL - znak towarowy słowno-graficzny ... więcejSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL - znak towarowy słowno-graficzny ... więcejStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL - znak towarowy słowno-graficzny ... więcej

...

Prace B+R w zakresie innowacji do systemu HCA - najnowsze podsumowanie 2020

Należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i kumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam odpowiedni czas na ich zmaterializowanie i utrwalenie oraz wprowadzenie ich do stanu techniki światowej a następnie możliwej komercjalizacji poszczególnych wyrobów - w zakładkach ujawniono tylko te zgłoszenia wynalazków z 2018 i 2019 roku, których zadaniem jest nie tylko poszerzenie i utrwalenia obszaru tej wiedzy ale i szybkie ich zmodelowanie oraz komercjalizacja i wdrożenia do masowej produkcji przez ewentualnych licencjobiorców ...