Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Akty prawne - wykaz do pobrania 

Akty prawne
Konwencje, Układy, Porozumienia, Dyrektywy

Z zakresu tzw. własności intelektualnej i przemysłowej
obowiązujące w kraju i na terenie Uni Europejskiej oraz innych


... transfer praw


KONWENCJA BERNEŃSKA o ochronie DZIEŁ LITERACKICH i ARTYSTYCZNYCH z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie 13 listopada 1908 r. i w Rzymie 2 czerwca 1928 r. - oryginał podpisany w imieniu RP przez Ignacego Mościckiego Prezydenta RP, obejmująca między innymi wyroby plastyczne, wzornictwo i dzieła sztuki stosowanej, na której oparto polskie PRAWO AUTORSKIE oraz Dyrektywę 2004/48/WE i inne prezentowane akty prawa ...POBIERZ pełny tekst w pdf.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o PRAWIE AUTORSKIM i prawach pokrewnych -Ustawa definiuje przedmiot prawa autorskiego, zakres ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich, dochodzenie roszczeń z naruszenia praw autorskich, egzekwowanie praw i odszkodowań z ich naruszenia oraz wiele istotnych z zakresu tej własności a także odzwierciedla stan implementacji wytycznych i przepisów prawa unijnego do krajowego porządku prawnego ... POBIERZ pełny tekst w pdf.


USTAWA z dnia 30 czerwca 2000r. PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ -Ustawa ta normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych oraz zasady wynagrodzenia twórców, dochodzenia naruszeń praw wyłącznych i postępowań przed organem UPRP i NSA oraz Sądami Powszechnymi w postępowaniu cywilnym ... POBIERZ pełny tekst w pdf.


KONWENCJA PARYSKA O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ z dnia 20 marca 1883r. i AKT SZTOKHOLMSKI z dnia 14 lipca 1967r. zmieniający Konwencję paryską, zmienioną wcześniej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911r. a w Hadze dnia 6 listopada 1952r. a następnie w Londynie dnia 2 czerwca 1934r. oraz Lizbonie dnia 31 października 1958r., tekst z oryginału, jednolity ...POBIERZ pełny tekst w pdf.


UKŁAD o WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970r. poprawiony dnia 2 października 1979r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984r. - mający na celu przyczynić się do postępu nauki i techniki oraz ulepszenia ochrony prawnej wynalazków a także obniżenia kosztów patentowania, uproszczenia procedur i ułatwienia dostępu do informacji dla powszechnego dobra całej ludzkości, zwany w skrócie PCT ...POBIERZ pełny tekst w pdf.


POROZUMIENIE MADRYCKIE o międzynarodowej REJESTRACJI ZNAKÓW z dnia 14 kwietnia 1891 r. zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. - biuro międzynarodowe i procedury ...POBIERZ pełny tekst w pdf.


DYREKTYWA 2004/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 29 kwietnia 2004r. W SPRAWIE EGZEKWOWANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ na terenie Uni Europejskiej - uwzględnia między innymi Konwencję paryską, berneńską i rzymską oraz Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej tzw. TRIPS/WTO dla celów ochrony praw własności intelektualnej ...POBIERZ pełny tekst w pdf.


DYREKTYWA 98/71/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 13 października 1998r. W SPRAWIE PRAWNEJ OCHRONY WZORÓW na terenie Uni Europejskiej - uwzględnia między innymi cele Wspólnoty ustanowione w Traktacie obejmujące stworzenie podstaw dla coraz ściślejszego związku między narodami Europy, rozwijania bliższych stosunków pomiędzy Państwami Członkowskimi dla postępu ...POBIERZ pełny tekst w pdf.