Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Pionierski rynek technologii 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Sprzyjanie powstawaniu pionierskich rynków opartych na
innowacjach to główny cel i wyzwania dla całej zjednoczonej Europy.

Duży potencjał w zakresie
stworzenia pionierskiego rynku opartego
na innowacji ma na przykład innowacja ekologiczna
lub dla przykładu inteligentne budynki energooszczędne


Skuteczniejsze i bardziej konkurencyjne warunki ramowe to warunek niezbędny dla skutecznego wprowadzenia innowacji w UE, nie wystarczą one jednak do wyrównania trwałych braków, jakie w zakresie innowacji ma UE wobec swoich głównych konkurentów. Jak słusznie zauważono w sprawozdaniu Aho, Europa musi stworzyć rynki sprzyjające innowacyjności w bardziej skoncentrowany sposób, stwarzając warunki, w których możliwe będzie przełożenie innowacji technologicznej i innej na produkty handlowe.

Proponuje się zatem wprowadzenie nowej „inicjatywy pionierskich rynków”, której celem będzie umożliwienie tworzenia i wprowadzania do obrotu nowych innowacyjnych produktów i usług w obiecujących dziedzinach. Należy określić dziedziny, w których usunięcie przeszkód przyczyni się w znacznym stopniu to podniesienia konkurencyjności i spowoduje powstanie nowych rynków. Zastosowane zostanie głównie skoordynowane działanie, łączące środki po stronie „podaży”, takie jak wsparcie finansowania badań, które będzie np. stosowane w ramach siódmego programu ramowego, z działaniami ukierunkowanymi na rozpoznanie i pobudzanie popytu rynkowego na innowacyjne produkty i usługi. Prawodawcy mogą przykładowo usprawnić i zharmonizować środowisko prawne i działania normalizacyjne, lepiej wykorzystywać możliwości oferowane przez procedury zamówień publicznych i poprawić ogólne środowisko rynkowe celem wspierania kultury bardziej sprzyjającej innowacyjności. Taka inicjatywa pozwoli na stworzenie dynamicznego pozytywnego sprzężenia zwrotnego między rosnącym popytem i innowacjami poprzez dostarczenie bodźców dla prekursorów, bez faworyzowania określonych technologii lub poszczególnych przedsiębiorstw.

Konkretnie oznacza to, że wszystkie dostępne instrumenty polityki powinny być poddawane systematycznej i perspektywicznej ocenie pod kątem ich przydatności do osiągnięcia tego celu i powinny zostać połączone w sposób gwarantujący terminowe powstanie konkurencyjnych warunków rynkowych dla nowych technologii. Wymaga to wspólnego działania Wspólnoty i państw członkowskich i należytego uwzględnienia podobnych inicjatyw w państwach członkowskich Określenie obszarów priorytetowych powinno wynikać z reguł rynku i odbywać się z pełnym poszanowaniem potrzeby zachowania swobodnej i uczciwej konkurencji. Z inicjatywy tej nie wolno wykluczyć żadnego obszaru, istnieje jednak wyraźny interes publiczny we wsparciu powstawania rozwiązań, które będą stanowić odpowiedź na problemy obywateli. Będą to w szczególności obszary, w których władze publiczne odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o usuwanie istniejących przeszkód na drodze ku wprowadzeniu na rynek nowych produktów. Takie wsparcie nie powinno jednak odbywać się kosztem wspierania innowacji w bardziej tradycyjnych sektorach. Komisja jest przekonana, że pokazanie, w jaki sposób problemy obywateli można rozwiązać za pomocą innowacji, wniesie ważny wkład w tworzenie społeczeństwa sprzyjającego innowacyjności, ponieważ obywatele w większym stopniu dostrzegą korzyści płynące z innowacji.

W praktyce Komisja może wykorzystać platformy technologiczne i panele innowacji Europe Innova , które dobrze sprawdzają się przy określaniu przeszkód i szans konkretnych dziedzin i sektorów technologicznych. Dobre podstawy, na których można ocenić potrzebę dalszych działań, stanowią w szczególności długoterminowe programy badań strategicznych w ramach platform technologicznych.

Duży potencjał w zakresie stworzenia pionierskiego rynku opartego na innowacji ma na przykład innowacja ekologiczna. Rozwój innowacji ekologicznych można wzmocnić polityką w zakresie ochrony środowiska, przede wszystkim poprzez wprowadzenie dobrze skonstruowanych przepisów i opracowanie instrumentów zorientowanych na rynek. Można na przykład wprowadzić mechanizm, w którym obecne „najlepsze osiągnięcia” danej grupy produktów na rynku staną się w określonych ramach czasowych normami odniesienia, które przyjmować będą inne przedsiębiorstwa. Innowację ekologiczną można także promować wspierając współpracę środowiska naukowego i biznesowego w obiecujących dziedzinach, takich jak: budownictwo, gospodarka wodna, biotechnologie, wychwytywanie dwutlenku węgla i recykling.

W ramach innowacji ekologicznej, wyznaczanie celów w celu poprawy efektywności energetycznej może stanowić model dla innych aspektów związanych z energią. Do realizacji tego celu przyczyni się znacznie plan działania, który wkrótce zostanie przyjęty. Należy to rozpatrywać w szerszym kontekście niedawno opublikowanej Zielonej Księgi. W sprawie europejskiej strategii zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii oraz zapowiadanego przeglądu europejskiej strategii energetycznej.

Inne przykłady takich obszarów działania to: bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona, które w obecnych czasach stanowią ogólnoświatowy problem (wymagają one innowacyjnego podejścia do kwestii transportu publicznego, organizacji przestrzeni publicznej i ochrony granic); przestrzeń kosmiczna, stanowiąca szerokie pole dla długofalowych innowacji w zakresie zaawansowanych technologii (w szczególności istnieje potrzeba, aby inwestorzy publiczni w programy Galileo i GMES (program globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa), wiodące programy kosmiczne Komisji, udostępnili wiedzę o systemie i możliwościach jego wykorzystania w biznesie potencjalnym użytkownikom w sektorach związanych i niezwiązanych z przestrzenia kosmiczną tak, aby zwiększyć ich świadomość możliwych rozwiązań opartych na technologiach przestrzeni kosmicznej); transport, gdzie popyt na efektywność energetyczną stwarza wspaniałe możliwości; technologie i produkty morskie, umożliwiające nowe metody wykorzystania zasobów mórz, takie jak wiercenia morskie, wykorzystanie zasobów morskich do produkcji, marikultura w strefie przybrzeżnej i energia odnawialna, technologie monitorowania i nadzoru oceanów; zdrowie – dziedzina o sporym potencjale rozwojowym dla innowacyjnych produktów i usług (elektroniczne usługi zdrowotne i dostosowane do konkretnych potrzeb rozwiązania umożliwiające dalsze sprawne funkcjonowanie ludziom starszym, środki farmaceutyczne i przyrządy medyczne, w przypadku których innowacja służy bezpośrednio pacjentom i zwiększa konkurencyjność) czy dobrobyt i kultura (np. usługi z zakresu twórczej zawartości, które wraz z rozszerzeniem sieci szerokopasmowych zyskują nowy wymiar i zapewniają obywatelom i firmom dostęp do wszelkiego rodzaju twórczej zawartości, takiej jak: materiały audiowizualne, gry, informacje kulturalne w domu i poza nim) to konkretne przykłady rynków, na których sektor publiczny może odegrać istotną rolę.

Komisja, w oparciu o informacje pozyskane z wielu źródeł, w tym z konsultacji publicznych, przeprowadzi szczegółową analizę mającą na celu ustalenie dziedzin, w których połączenie środków wspierających popyt i podaż stwarza dużą szansę na powstanie rynków sprzyjających innowacjom. W tej kwestii rozpoczęto już nieformalne konsultacje z europejskimi platformami technologicznymi i panelami innowacji Europe Innova. Na podstawie wyników obu konsultacji i innych użytecznych informacji (np. pochodzących z regionalnych sieci innowacyjnych tworzonych w ramach przyszłej inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”) oraz analizy środków, których wprowadzenie jest potrzebne dla powstania takich pionierskich rynków, oraz ich wpływu, Komisja przygotuje wszechstronną strategię. Wskaże w niej także potencjalne pozytywne skutki dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W ramach praktycznej weryfikacji tej idei, w 2007 r. zostanie ona pilotażowo wdrożona w wybranej liczbie dziedzin.

Komisja zamierza wdrażać inicjatywę pionierskich rynków opartych na innowacjach w ramach istniejących ram prawnych i instytucjonalnych. Krokiem decydującym, który stworzy zasadniczą różnicę, będzie pełne polityczne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów w ustalenie i usunięcie potencjalnych przeszkód na drodze ku stworzeniu rynków sprzyjających innowacyjności. Komisja będzie sterować tym procesem i wspierać współpracę na rzecz stworzenia wspólnego programu.

Przykład potencjalnego pionierskiego rynku sprzyjającego innowacyjności: Inteligentne budynki energooszczędne.

Powstanie pionierskiego rynku dla „inteligentnych budynków energooszczędnych” stworzyłoby nowe możliwości biznesowe (np. inteligentne usługi, zespoły mieszkaniowe, elementy i materiały, nowe źródła energii) i w dużym stopniu przyczyniłoby się do zmniejszenia uzależnienia Europy od kopalnych źródeł energii i do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. „Inteligentny budynek energooszczędny” to szansa na powstanie zupełnie nowego, nasyconego technologiami rynku europejskiego z oczywistym potencjałem eksportowym. Europejska platforma technologii budowlanych zgromadziła już pod przewodnictwem branży przemysłowej wiele zainteresowanych stron (np. organizacje zrzeszające nabywców i użytkowników, dostawców energii, władze lokalne i regionalne, producentów materiałów, producentów sprzętu, architektów, inżynierów i najważniejszych technologów) w celu przygotowania programu badań strategicznych. Nie zapomina się także o środkach zwiększających popyt na innowacyjne technologie i usługi, takich jak inicjatywy na rzecz promocji efektywności energetycznej w sektorze publicznym, lepsze struktury zamówień publicznych oraz zmianę podejścia do praw własności intelektualnej (obecnie sektor budowlany nie przykłada dużej wagi do formalnych środków ochrony własności intelektualnej i praw patentowych). Konieczne jest stworzenie europejskiej agendy politycznej, która usunie istniejące przeszkody i zagwarantuje odpowiednie rozproszenie i wykorzystanie metod i kryteriów oceny wyników, a także w spójny sposób zintegruje istniejące przepisy i inicjatywy, np. dyrektywy unijne w sprawie budownictwa i sprawności energetycznej, unijne plany działania, przepisy krajowe, Zieloną Księgę nt. energii oraz zobowiązania dotyczące emisji określone w protokole z Kioto.

źródło : INNOWACJE w EUROPIE