Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Nowe technologie pod dotacje unijne - badania i B+R, prawa i know-how 

zobacz certyfikat licencji

Opracujemy Patenty
na sposoby i urządzenia
tworzące nowe technologie.

Udostępnimy wiedzę w
zakresie istniejącego stanu techniki
dla danego obszaru, sposobu czy rozwiązania oraz wyniki
własnych prac badawczo-rozwojowych naszych rozwiązań pod PO IR i jego działania.

Stworzymy też od podstaw technologię dla Twojego przedsiębiorstwa i Twego Wniosku.


Udostępnimy całość zasobów posiadanych technologii na poziomie gotowości od drugiej do dziesiątej w postaci wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych, wyników prac wdrożeniowych w zakresie innowacji produktowej lub innowacji procesowej jako utrwalonej własności intelektualnej z praw patentowych i innej własności przemysłowej, praw autorskich oraz zgromadzonego i posiadanego know-how w odniesieniu do Projektów które zamierzają realizować jeden z celów zrównoważonego rozwoju.

zapoznaj się też z ofertą

zobacz jeden z systemów ... ALU system cassette-composite PANEL


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020

WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

W zakresie finansowania prac B+R przez przedsiębiorstwa odrębnych schematem finansowania mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Jednym z podstawowych kryteriów formalnych jakie musi spełnić każdy Projekt jest jego pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. a na przykładzie I osi priorytetowej PO IR, „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”.

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.

W związku z powyższym, podkreślając znaczenie polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty służące jednemu z celów :

1) w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu, itd.) lub

2) których rezultatem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie oddziałującego na ochronę środowiska, dotyczy to w szczególności projektów dotyczących następujących obszarów: czystsze procesy, materiały i produkty, produkcja czystszej energii, wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym, zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu, odbiór ciepła odpadowego i ponowne jego wykorzystanie, itd., w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Jednym z kryteriów oceny merytorycznej naukowo-technologicznej decydującej o dostępie jest czy Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. W ramach tego kryterium ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych; czy zadania planowane do realizacji w ramach projektu zostały prawidłowo przypisane do kategorii: badań przemysłowych albo prac rozwojowych - gdzie, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe należy rozumieć badania przemysłowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w którym to zdefiniowano tak :

„Badania przemysłowe” - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (o dużym potencjale wszechstronnego zastosowania w szerokim spectrum produktów i procesów wykorzystywanych w różnych przemysłach, wywołujące szereg efektów zewnętrznych nieograniczających się do pojedynczych zastosowań).

„Eksperymentalne prace rozwojowe” - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

W ramach omawianego konkursu dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie Projekty które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej ( z dziesięciu możliwych poziomów), tj. taki w którym określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie.

Kolejnym z kryteriów oceny merytorycznej gospodarczo-biznesowej decydującej o dostępie jest czy Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej. Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w Podręczniku OECD, tzw. Oslo Manual, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu. Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić: innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia lub innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Mając zatem na względzie realizację celów i osiągnięcie wskaźników przewidzianych w PO IR, zrozumiałym jest, że dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

Kolejnym z kryteriów tej oceny jest to czy kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu a w jej ramach ocenie podlega to czy Projekt spełnia wszystkie cztery warunki:

Wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie (np. prawa autorskie, know-how).

Przeanalizowano czy zaplanowane wdrożenie rezultatów projektu nie narusza praw własności intelektualnej (np. plagiat, wkroczenie w monopol prawa).

Wnioskodawca dysponuje prawami własności przemysłowej, które są niezbędne dla zaplanowanego wdrożenia (np. licencje lub nabycie patentów).

Przewidziano efektywny sposób ochrony własności intelektualnej, zabezpieczający przed skopiowaniem i nieuprawnionym wykorzystaniem wyników projektu (np. rejestracja opisu i wyników Projektu w innym upoważnionym organie).


Należy wziąć też pod uwagę specyfikę projektu/branży z uwagi na to, że dla niektórych rozwiązań stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne (przypadek ochrony własności intelektualnej wynikający z innych norm prawa, dotyczący min. przedmiotów prawa autorskiego oraz praw wynikających z know-how). Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki.


Pierwsze Konkursy ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach PO IR - kryteria wyboru projektów w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa


Programy operacyjne, które będą realizowane w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 zgodnie z Umową Partnerstwa zaakceptowaną przez Komisję Europejską 23 maja 2014 roku.


Jak skorzystać z Funduszy Europejskich? Zasady działania Funduszy. Ogłoszenia o naborach Wniosków. Projekty, analizy, podsumowania. Punkty informacyjne, szkolenia i konferencje. Poradniki i publikacje. Prawo i dokumenty.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Aktualności, Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w 2015r., Konkursy, Fundusze 2014 - 2020, Kalendarium wydarzeń 2014 - 2020, inne dla ubiegających się o wsparcie w ramach pomocy UE
Nowe wynalazki i wzory przemysłowe do wdrożeń systemu odbioru ciepła z dachu

Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujacych ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach (wynalazki 2018)Łata absorbująca ciepło z dachu i fasadŁata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad (wynalazek 2018)Opracowania z zakresu prac badawczo-rozwojowych nad panelami i ich systemami

Technologia produkcji Wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących  z grupy innowacyjnych paneli Alu-Therm ... więcej w PDF


Opracowania z 2011 roku - Technologia produkcji innowacyjnych wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących pod nazwą skrótową, marką i znakiem towarowym POLPANEL dla całej grupy wyrobów i usług oznakowanych jako PANELE ALU lub ALU PANEL ... więcej w PDF


Sposób odbioru ciepła zrzutowego scieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła - wynalazki 2018 rok ... więcej w PDF