Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Europejski Zielony Ład, wkład, polska myśl techniczna HCA w Projekt UE 

Technologie niskoemisyjne HCA wpisane w Europejski Zielony Ład ... więcej

Wytyczne i prognozy KE

Europejski Zielony Ład ma się stać nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu.

Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Ambitny i dalekosiężny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji ma doprowadzić skutecznie do tego aby Europa do 2050 r. stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.

Czym jest Europejski Zielony Ład oraz z czego wynika konieczność jego realizacji

Podstawowe cele: Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii. Zapewnienie, aby transformacja odbywała się w sposób sprawiedliwy i włączający. Europejski Zielony Ład ma głównie na celu poprawę dobrostanu obywateli czyli dobrobytu oraz przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochronę środowiska naturalnego co ma być korzystne dla ludzi, planety i gospodarki. Podejmowane działania przez Państwa członkowskie UE wymagają działań we wszystkich sektorach gospodarki w tym zwłaszcza: Obniżenia emisyjności sektora energii, który odpowiada za ponad 75% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku produkcji energii oraz jej wykorzystania. Renowacji budynków, aby pomóc ludziom w obniżeniu rachunków za energię a w konsekwencji ograniczeniu zużycia energii bowiem budynki odpowiadają za 40% naszego zużycia energii. Wspieraniu przemysłu w rozwoju innowacyjności i osiąganiu pozycji światowego lidera zielonej gospodarki bowiem tylko 12% materiałów wykorzystywanych przez przemysł europejski pochodzi z recyklingu. Wprowadzaniu czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego bowiem transport generuje 25% naszych emisji.

Obszary polityki:

Czysta Energia - Obniżenie emisyjności systemu energetycznego UE ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia naszych celów klimatycznych. Najważniejsze zasady: Uznanie efektywności energetycznej za priorytet i rozwijanie sektora energii opartego w dużej mierze na źródłach odnawialnych. Przystępne cenowo i bezpieczne dostawy energii w UE. W pełni zintegrowany, wzajemnie połączony i cyfrowy unijny rynek energii. Do czerwca 2021 r. nastąpi przegląd i w razie potrzeby zmiana odnośnych przepisów w dziedzinie energii. Następnie, w 2023 r., państwa członkowskie UE zaktualizują swoje krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu, aby uwzględnić w nich nowe ambitne cele klimatyczne.

Zrównoważony Przemysł - Do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i środowiskowych konieczna jest nowa polityka przemysłowa oparta na gospodarce o obiegu zamkniętym. W latach 1970–2017 roczne światowe wydobycie surowców potroiło się i nadal wzrasta. Ponad 90% utraty bioróżnorodności oraz deficytu wody spowodowane jest wydobywaniem i przetwarzaniem zasobów. Unijny przemysł odpowiada za 20% emisji gazów cieplarnianych w UE. Zaledwie 12% materiałów wykorzystywanych w unijnym przemyśle pochodzi z recyklingu. W marcu 2020 r. UE przyjmie strategię przemysłową, która wspierać będzie zieloną transformację. Przemysłowi trzeba pomóc w modernizacji i wykorzystywaniu możliwości w UE i na świecie. Głównym celem będzie wspieranie rozwoju nowych rynków produktów o zamkniętym cyklu życia i neutralnych dla klimatu. Konieczne jest obniżenie emisyjności i modernizacja energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak produkcja stali i cementu. Komisja przedstawi politykę „zrównoważonych produktów”, której priorytetem będzie ograniczanie i ponowne wykorzystanie materiałów, zanim zostaną poddane recyklingowi. Ustanowione zostaną minimalne wymogi zapobiegające wprowadzaniu na unijny rynek produktów szkodliwych dla środowiska. Podjęte zostaną działania przeciwko fałszywym twierdzeniom dotyczącym ekologiczności produktów lub usług.

Budowa i Renowacja - Budowa, wykorzystanie i renowacja budynków wymaga znacznych nakładów energii i surowców, takich jak piasek, żwir i cement. Budynki generują 40% zużycia energii. Obecny poziom renowacji budynków publicznych i prywatnych powinien co najmniej się podwoić. Komisja uruchomi otwartą platformę skupiającą sektor mieszkalnictwa i budownictwa, architektów i inżynierów oraz samorządy terytorialne w celu: Tworzenia innowacyjnych możliwości finansowania. Promowania inwestycji budowlanych służących efektywności energetycznej. Łączenia działań w zakresie renowacji w większe bloki, aby czerpać w większej skali korzyści.

Zrównoważona Mobilność - Europa musi w większym stopniu i szybciej ograniczać emisje pochodzące z transportu. Transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii i wartość ta wciąż rośnie. Zielony ład zakłada zmniejszenie tych emisji o 90% do 2050 r. Wykorzystanie różnych rodzajów transportu. Więcej ładunków powinno być transportowanych koleją lub drogą wodną. Jednolita europejska przestrzeń powietrzna powinna znacznie ograniczyć emisje pochodzące z transportu lotniczego po zerowych kosztach dla konsumentów i przedsiębiorstw. Ceny odzwierciedlające wpływ na środowisko - Zniesienie subsydiów na paliwa kopalne. Rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji na sektor morski. Skuteczne systemy opłat drogowych w UE. Zmniejszenie bezpłatnych uprawnień dla przedsiębiorstw lotniczych w ramach handlu uprawnieniami do emisji. Zwiększenie podaży zrównoważonych paliw alternatywnych dla transportu. Do 2025 r. potrzebne będzie około 1 mln publicznych stacji ładowania i tankowania do obsługi 13 mln bezemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów spodziewanych na drogach europejskich. Zielony ład przyczyni się zatem do rozwiązania problemu emisji, zagęszczenia ruchu w miastach i do poprawy transportu publicznego.

Różnorodność Biologiczna - Ekosystemy zapewniają żywność, wodę słodką, czyste powietrze i schronienie. Pozwalają łagodzić ryzyko klęsk żywiołowych, ograniczają występowanie szkodników i chorób oraz przyczyniają się do regulacji klimatu. Do marca 2020 r. Komisja przedstawi strategię na rzecz różnorodności biologicznej. W październiku 2020 r. podczas konferencji ONZ poświęconej różnorodności biologicznej UE będzie działać na rzecz ambitnych nowych globalnych ram ochrony bioróżnorodności. Komisja przedstawi propozycje ekologizacji europejskich miast i zwiększenia bioróżnorodności przestrzeni miejskich. Strategia „od pola do stołu” przyczyni się do ograniczenia stosowania pestycydów i nawozów w rolnictwie. UE pomoże poprawić jakość i zwiększyć powierzchnię lasów w Europie, aby osiągnąć neutralność klimatyczną i zapewnić zdrowe środowisko naturalne. Komisja opracuje nową strategię leśną UE mającą na celu sadzenie nowych drzew i odnawianie zniszczonych lub zubożonych lasów. UE będzie zachęcać do importu produktów, które nie wiążą się z wylesianiem w innych krajach, aby zminimalizować zagrożenie dla lasów na całym świecie. Dane - 96% Europejczyków uważa, że ochrona środowiska naturalnego jest naszym obowiązkiem zaś 95% Europejczyków jest zdania, że dbałość o środowisko naturalne jest niezbędna do walki ze zmianą klimatu. Niebieska gospodarka musi zatem odgrywać główną rolę w walce ze zmianą klimatu. Musimy efektywnie wykorzystywać nasze zasoby morskie, np. przez promowanie i wykorzystanie alg i innych nowych źródeł białka.

Od Pola do Stołu - Europejska żywność musi pozostać bezpieczna i bogata w wartości odżywcze oraz zachować wysoką jakość. Jej produkcja musi wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko. W budżecie UE na lata 2021-2027 przewiduje się, że 40%budżetu wspólnej polityki rolnej powinno się przyczyniać do walki ze zmianą klimatu a 30%środków funduszu morskiego i rybackiego powinno się przyczyniać do osiągania celów klimatycznych. Wiosną 2020 r. Komisja przedstawi strategię „od pola do stołu” mającą na celu: zapewnienie Europejczykom przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności, przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochronę środowiska, zachowanie bioróżnorodności, wspieranie rolnictwa ekologicznego.

Rolnicy i rybacy mają do odegrania kluczową rolę w procesie transformacji. Komisja Europejska będzie współpracować z państwami członkowskimi i zainteresowanymi podmiotami, aby: zapewnić, że transformacja przebiega sprawiedliwie dla wszystkich pracujących w europejskim sektorze rolnym i morskim, znacząco ograniczyć stosowanie i zależność od chemicznych pestycydów, nawozów i antybiotyków oraz zagrożenia z nimi związane, rozwijać innowacyjne techniki w obszarze rolnictwa i rybołówstwa chroniące plony przed szkodnikami i chorobami. Strategia „od pola do stołu” pomoże też w walce z fałszowaniem żywności przez zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie we współpracy z państwami członkowskimi i państwami trzecimi. Żywność importowana z państw trzecich musi spełniać unijne normy środowiskowe. Strategia „od pola do stołu” przyczyni się do osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym, od produkcji po konsumpcję oraz samej świadomości: lepiej poinformowani obywatele, bardziej efektywne systemy produkcji żywności, bardziej zrównoważony przemysł przetwórczy i transport w rolnictwie, lepsze przechowywanie i pakowanie, zdrowe sposoby konsumpcji oraz ograniczenie strat i marnowania żywności.

Eliminowanie zanieczyszczeń - Zerowy poziom zanieczyszczeń. Aby chronić obywateli i ekosystemy w Europie, Komisja przyjmie plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Czysta woda: ochrona różnorodności biologicznej w naszych jeziorach, rzekach i na terenach podmokłych, ograniczenie zanieczyszczenia spowodowanego przez nadmiar substancji biogennych dzięki strategii „od pola do stołu”, zmniejszenie szczególnie szkodliwego zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku i farmaceutykami. Czyste powietrze: dostosowanie norm jakości powietrza zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, zapewnienie władzom lokalnym wsparcia w celu zwiększenia czystości powietrza dla naszych obywateli. Przemysł: ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z dużych instalacji przemysłowych, skuteczniejsze zapobieganie awariom przemysłowym. Chemikalia: ochrona obywateli przed niebezpiecznymi chemikaliami dzięki nowej strategii na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów w celu osiągnięcia środowiska wolnego od substancji toksycznych, opracowanie bardziej zrównoważonych alternatyw, połączenie lepszej ochrony zdrowia ze zwiększoną globalną konkurencyjnością, poprawa przepisów dla oceny substancji wprowadzanych na rynek.

zobacz ... niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA

zobacz ... technologie gromadzenia i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania budynków

Zobacz ..... wynalazki tworzące technologie na rzecz europejskiego zielonego ładu

Wynalazek - Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła ... więcejWynalazek - Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach ... więcejWynalazek - Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła ... więcej

...

Zobacz też ... wzornictwo przemysłowe w zakresie zielonych technologii i ekologii

Wzór przemysłowy - Spalinowy liniowy absorber ciepła ... więcejWzór przemysłowy - Kaskadowy spiralny absorber ciepła ... więcejWzór przemysłowy - Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło ... więcej

...

Zobacz także ... Patenty na wynalazki związane z odbiorem i odzyskiem ciepła HCA

Patent 198134 na wynalazek - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków ... więcejPatent 198814 na wynalazek - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy ... więcejPatent 200318 na wynalazek - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych ... więcej

...

Zobacz także ... Licencje Kramarz Polska na wynalazki w zakresie odzysku ciepła

Licencja z Patentu 195174 Kramarz Polska na rzecz SM Łambinowice ... wiecejLicencja z Patentu 198814 Kramarz Polska na rzecz INTEGER.pl SA ... wiecejLicencja z Patentu 200318 Kramarz Polska na rzecz BAUMIT Sp. z o.o. ... wiecej

...

Polskie technologie wpisane w Programy Czyste Powietrze i Europejski Zielony Ład

Nowa technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku ... więcej

POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ®

Początki prac sięgają i wywodzą się z pierwszych opracowań i publikacji patentowych w zakresie odbioru i pozyskania ciepła w sposób skoncentrowany wiązki promieniowania słonecznego, opisanych w Patencie PL 198814 na wynalazk, pt. Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy.
Najnowszy PATENT w zakresie uniwersalnego sposobu łączenia paneli, siatki czy folii aluminiowej za pomocą łoży nośnych ALU Bed PANEL ® na i w dowolnej strukturze materiałowej, rozwiązuje dotychczasowy problem kompensacji poprzecznej oraz emisji ciepła w obu kierunkach, zarówno absorpcji jak i ogrzewania w najnowszych systemach niskotemperaturowych, tworzących pole robocze, podłóg, ścian, fasad czy też dachów.

Z kolei ostatni z naszych PATENTÓW problem chłodzenia ogniw fotowoltaicznych

Polska technologia odzysku ciepła ze scieków bytowych i przemysłowych ... więcej

POLSKA TECHNOLOGIA

Odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego ze ścieków


Nowe i najnowsze polskie wynalazki z 2018 i 2019 roku sumujące zebrane dotychczas doświadczenia, pt. "Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła" a także "Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła" stanowiących w sumie absorber, akumulator i magazyn ciepła - zdolny odebrać i zakumulować ciepło zrzucanego ścieku do temperatury jego zrzutu można uznać za wieńczące polskie prace badawczo-rozwojowe nad tego typu sposobami i urządzeniami, wpisanymi tak jako kaskadowy absorber ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła wraz z innymi dodatkowymi wynalazkami w całość polskiego systemu HCA i samego odbioru ciepła ze ścieków szarych, popłuczyn basenowych, myjni samochodowych i innych.

Polska technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych ... więcej

POLSKA TECHNOLOGIA

Odzysku i recyklingu ciepła z wentylacji oraz spalin kominowych


Kilkanaście nowatorskich rozwiązań a w tym min.
opatentowane dwa sposoby odzysku oraz trzy urządzenia.
opatentowany sposób budowy komina oraz kształtka kominowa.

Metody i urządzenia kompleksowo rozwiązują odbiór ciepła spalin i
ciepła powietrza usuwanego przewodami wentylacyjnymi z pomieszczeń.

Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do
wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione
powietrze metodą nawiewu wymuszonego bądź naturalnego transportują do tych
samych wnętrz z których usuwane jest wcześniej bądź równolegle powietrze zużyte.

Polska technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku ... więcej

POLSKA TECHNOLOGIA

Gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku


Technologia gromadzenia oraz magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku w tym głównie ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej niezbędnej dla funkcjonowania jego mieszkańców a także samej infrastruktury towarzyszącej jak kuchnie, pralnie i inne to tak obecnie jak wcześniej, główne oraz podstawowe koszty eksploatacyjne budynku oraz bieżące budżetu jego użytkowników - a rozwiązania to:

Absorbery i akumulatory ciepła

Łaty oraz panele absorbujące i akumulujące ciepło

System HCA (heating, cooling, absorption and accumulation)


Polska technologia niskotemperaturowa ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego panelem grzewczo-chłodzącym ... więcej

POLSKA TECHNOLOGIA

Ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, niskotemperaturowa


Polska technologia ogrzewania niskotemperaturowego
panelem ściennym lub podłogowym tworzącym po złożeniu
pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik
z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów
emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Unikalna i udokumentowana w
światowym stanie techniki kilku patentami i wzorami przemysłowo-wspólnotowymi.

Rys historyczny opracowań i prac badawczo-rozwojowych
prowadzonych od 1999 roku przez twórcę kolejno powstających
wynalazków i wzorów przemysłowych oraz ciągu bieżących prac nad
nią i jej udoskonaleniem w dalszych wersjach rozwojowych tej technologii.

Polskie nowe, zielone, niskoemisyjne technologie oraz polska myśl techniczna HCA

Dlaczego Polskie Technologie ??? ano, bo tworzone i patentowane w Polsce przez Polaka i na jego koszt bez żadnej pomocy z zewnątrz oraz dotacji Państwa Polskiego czy samej Unii Europejskiej - dlaczego Polskie ??? ano, bo chronione na całym terytorium Polski przez UPRP i EUIPO w nazwach i oznaczeniach słownych dla takich tylko technologii produkcji jak, np.: wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących oznakowanych tak znakami towarowymi RP i UE czy też paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ALU Term oznakowanych znakami towarowymi RP albo Absorber ciepła i dalszymi w zakresie całości tej własności oraz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad nimi, jak np.: B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA na które twórca tych technologii udzielił już kilkadziesiąt licencji i wystawił certyfikat LICENCJA KRAMARZ POLSKA - honorowany i uznawany przez banki, instytucje, sądy i urzędy skarbowe Państwa, które dotowało i udzieliło kilkuset milionowych dotacji w postaci bezzwrotnej pomocy wskazanym licencjobiorcom - na ich komercjalizację i wdrożenia oraz wprowadzenie na rynk polski i UE … zobacz licencje

LICENCJE KRAMARZ POLSKA

Zobacz też znaki towarowe KRAMARZ POLSKA dla ochrony tychże praw i prac B+R

Świadectwo Rejestracji znaku towarowego UE - wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ® ... więcej

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE No 016455404

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ®

Prawo ochronne trwa od dnia 09.03.2017r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 016455404
w wydaniu EUIPO na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Świadectwo Ochronne na znak towarowy RP - Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® ... więcej

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 318603

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ®

Prawo ochronne trwa od dnia 23.07.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 318603
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Prawo Ochronne na znak towarowy - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ® ... więcej

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 318602

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ®

Prawo ochronne trwa od dnia 15.03.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 318602
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Świadectwo Ochronne na znak towarowy - LICENCJA KRAMARZ POLSKA ® ... więcej

Trademark Kramarz

PRAWO OCHRONNE NR 314081

NA ZNAK TOWAROWY przedstawiony w niniejszym świadectwie

LICENCJA KRAMARZ POLSKA ®

Prawo ochronne trwa od dnia 14.02.2018r.

Kompletny skan
świadectwa ochronnego i
prawa ochronnego NR 314081
w wydaniu UPRP na znak towarowy

Znaki towarowe i marka Kramarz Józef Polska

Wybrane jako przykład z wielu innych zarejestrowanych i używanych w okresie od 2008 roku w postaci kompletnego skanu świadectwa i prawa ochronnego RP i UE z wykazem klas towarowych do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i 27 krajów w przypadku wskazanym znaków UE przez uprawnionego ze znaku KRAMARZ Józef POLSKA oraz wskazanych z nazwy i adresów siedziby podmiotów, które mają lub miały licencję i zgodę na posługiwanie się konkretnym znakiem towarowym przez uprawnionego ze znaku … zobacz więcej znaków

ZNAKI TOWAROWE KRAMARZ POLSKA

Zobacz ... Projekt POLPANEL i wykaz innowacji uczestniczących w tym projekcie

Projekt POLPANEL - jeden z pierwszych poważniejszych naszych projektów ... więcej

Projekt POLPANEL

Realizowany w sposób usystematyzowany
od 2008 roku do chwili obecnej obejmuje prace
B+R w zakresie nie tylko samych PANELI ALU ale i
ich zastosowań w kilku nowatorskich systemach grzewczych.
Oznakowany tytułowymi wynalazkami i Patentami w jego zakresie
oraz samymi znakami towarowymi zarówno w ujęciu marki tak słownymi
jak i słowno-graficznymi o utrwalonej dominancie zbitki POLPANEL (Polski Panel)

Sam Projekt techniczno-technologiczny oparty w dalszej części na
szeregu dalszych wynalazkach wykorzystujących pierwszeństwa z lat
poprzednich i całość wzornictwa przemysłowego w zakresie kolejnych modułów
paneli aluminiowych o kolejno dodanych funkcjach użytkowych, został z powodzeniem
wdrożony w latach 2009/2010 przez twórcę i autora u jednego z wiodących producentów

Zobacz też ... Grupa znaków towarowych Magdalena dedykowana do Projektu Izery

Grupa znaków towarowych Magdalena przypisanych do Projektu Izery TOP ... więcej

Grupa znaków towarowych "Magdalena"

w klasach towarowych 06, 11, 36, 42, 43 i 45

przeznaczona do wyłącznego używania znaków towarowych w sposób
zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

przez zgłaszającego i uprawnionego z ich rejestracji Kramarz Józef Polska

w części wspólnej sygnetu grafiki, oznaczenia słownego i graficznego "Magdalena",
pięciu umiejscowionych kropek rozdzielających poszczególne frazy słowne odrębnie
dla każdego z zarejestrowanych znaków towarowych w nadanym dalej brzmieniu oraz
zapisie słownym typową czcionką "Domki", "Pokoje", "Noclegi", "Apartamenty" dla części
dalszej, wspólnej w zapisie słownym typową czcionką oraz brzmieniu "w Górach Izerskich"


Zobacz też ... licencje gotowe do udostępnień pod Programy UE i RP Czysta Energia

Recykling ciepła - niskoemisyjne technologie ogrzewania - systemy i urządzenia grzewcze HCA ... więcej

Nieemisyjne źródła ciepła i energii

Niskoemisyjne systemy i urządzenia grzewcze HCA

Niskoemisyjne technologie grzewcze i ogrzewania POLPANEL

Niskoemisyjne technologie ogrzewania, absorpcji i akumulacji ciepła HCA


które, tworzą polskie wynalazki w zakresie ogrzewania płaszczyznowego, strefowego i sekwencyjnego za pomocą paneli kasetowych POLPANEL oraz inne w zakresie samej absorpcji ciepła z dachów i zewnętrznych ścian osłonowych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w postaci dachowych i fasadowych absorberów ciepła skonfigurowanych w całość w zamknięty i bezstratny oraz akumulacyjny system gromadzenia energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku i jego mieszkańców a już zwłaszcza obiektów użytkowych ogólnodostępnych wpisanych w Projekt Izery TOP …..

Izery TOP i technologie niskoemisyjne na rzecz ochrony środowiska Gór Izerskich

Projekt Izery TOP i technologie niskoemisyjne na rzecz ochrony środowiska Gór Izerskich ... więcej

Projekt Izery TOP

Mający na celu przybliżenie jego wartości
turystycznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych

poprzez

demonstrację zastosowań technologii ochrony środowiska
naturalnego Gór Izerskich oraz Pogórza Izerskiego w drodze
technicznej modernizacji obiektów infrastruktury noclegowej w
wyniku zastosowań niskoemisyjnych technologii ogrzewania HCA i
innych celowych pozyskania oraz odbioru ciepła traconego i zrzutowego
bez wpływu ubocznego dla komfortu tych obiektów a wręcz jego podniesienia
zarówno w aspekcie estetycznym, cieplnym jak i czysto ekonomicznym utrzymania
co winno się przełożyć na zyski tak gości jak i samych zarządców tego typu obiektów