Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

TM - znaki towarowe słowne do oznaczenia rezultatu prac B+R KRAMARZ 

B+R prace badawczo-rozwojowe nad HCA, ALTERPANEL i POLPANEL ... więcej


Znaki towarowe słowne

do oznaczenia rezultatu i efektu
naszych prac badawczo-rozwojowych takich jak:

PROJEKTY,
nowy produkty, wyroby i usługi, technologie i ich systemy,
innowacje i wzornictwo (design), myśl techniczna, prawa autorskie,
prawa przemysłowe w postaci wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków
towarowych - ujawnianych w bazach i publikowanych na naszej stronie od 2008 roku

na terytorium KRAMARZ POLSKA oraz KRAMARZ UNIA EUROPEJSKA

Zobacz też zestawienie wszystkich znaków i logotypów ... więcej

NOWE rodzaje znaków towarowych i nowa procedura zgłoszeń znaków do ochrony

Uchwalona w dniu 20 lutego 2019 r. nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, która stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, przewiduje nową definicję znaku towarowego.

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez przedmiotową nowelizację, jest zniesienie wymogu graficznej przedstawialności, obecnego w dotychczasowej definicji znaku towarowego. Zniesienie tego wymogu umożliwia przyjmowanie zgłoszeń nowych rodzajów znaków towarowych, które do tej pory nie były przewidziane w polskim prawie.

Dlatego też nowy art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej wskazuje, że:

„1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.”;

Zgodnie z powyższą definicją nie jest konieczne przedstawienie znaku towarowego w formie graficznej. Niemniej, aby umożliwić właściwym organom i opinii publicznej ustalenie jasnego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej uprawnionemu, ustalono, iż znak towarowy można przedstawić w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, o ile może on zostać odtworzony w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Wymienione kryteria zostały utrwalone w orzecznictwie m.in. w wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C‑273/00 Sieckmann oraz wskazane w motywach ww. dyrektywy.

Należy jednocześnie pamiętać, że każde oznaczenie, na które ma być udzielone prawo ochronne, powinno posiadać zdolność odróżniającą oraz być postrzegane za pomocą jednolitego aktu poznawczego. Zgłoszenia znaków towarowych są bowiem badane przez Urząd Patentowy RP w zakresie formalno-prawnym, a także merytorycznym. Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku nie oznacza, iż pozostałe przeszkody do udzielenia prawa ochronnego nie będą miały zastosowania. zob. uwagi w dalszej treści tekstu.

Rodzaje znaków towarowych: znak słowny, znak słowno-graficzny, znak graficzny, znak przestrzenny, znak pozycyjny, deseń, kolor/kombinacja kolorów, znak dźwiękowy, znak ruchomy, znak multimedialny, znak holograficzny, znak inny

zobacz ... opracowanie, przykłady znaków i wytyczne UPRP w PDF

Trademarks Kramarz Poland ... wiecej

Trademarks Kramarz Poland

Przykładowe i wybrane znaki towarowe słowne używane przez KRAMARZ POLSKA

od roku 2008 w zakresie klas towarowych 6, 16, 20, 11, 42 i 45 do oznaczenia nowych wyrobów i prac badawczo-rozwojowych nad nowymi i ulepszonymi produktami, powstającymi w efekcie i rezultacie dokonanych wynalazków, wzorów przemysłowych, know-how i praw autorskich koordynatora kilku znaczących Projektów wdrożeniowych w tym między innymi takich jak: POLPANEL, ALTERPANEL, ALU system cassette-composite PANEL, ART-RAM, X, Izery TOP czy HCA system - przeznaczonych tak i w sumie: do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej w przypadku wskazanym znaków UE przez uprawnionego ze znaku KRAMARZ Józef POLSKA

Znak towarowy słowny: POLPANEL ... zobacz opis znaku

POLPANEL

Znak towarowy słowny: Licencja KRAMARZ POLSKA ... zobacz opis znaku

Licencja KRAMARZ POLSKA

Znak towarowy słowny: B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ... zobacz opis znaku

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

Znak towarowy słowny: Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm ... zobacz opis znaku

Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm

Znak towarowy słowny: Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ... zobacz opis znaku

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący

Znak towarowy słowny: Absorber ciepła ... zobacz opis znaku

Absorber ciepła

Znak towarowy słowny: łata absorbująca ciepło ... zobacz opis znaku

łata absorbująca ciepło

Znak towarowy słowny: system grzewczo-chłodzący ... zobacz opis znaku

system grzewczo-chłodzący

Znak towarowy słowny: panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ... zobacz opis znaku

panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term

Znak towarowy słowny: ALU-PANEL ... zobacz opis znaku

ALU-PANEL

Znak towarowy słowny: ALU-Bed PANEL ... zobacz opis znaku

ALU-Bed PANEL

Znak towarowy słowny: ALU-Solar PANEL ... zobacz opis znaku

ALU-Solar PANEL

Znak towarowy słowny: ALU-Profil PANEL ... zobacz opis znaku

ALU-Profil PANEL

Znak towarowy słowny: ALU-Therm PANEL ... zobacz opis znaku

ALU-Therm PANEL

Znak towarowy słowny: Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący ... zobacz opis znaku

Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący

Znak towarowy słowny: POLPANEL ALU system ... zobacz opis znaku

POLPANEL ALU system

Znak towarowy słowny: kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ... zobacz opis znaku

kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL

Znak towarowy słowny: strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ... zobacz opis znaku

strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL

Znak towarowy słowny: sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ... zobacz opis znaku

sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL

Znak towarowy słowny: Projekt ART-RAM ... zobacz opis znaku

Projekt ART-RAM

Znak towarowy słowny: Projekt HCA system ... zobacz opis znaku

Projekt HCA system

Znak towarowy słowny: Projekt POLPANEL ... zobacz opis znaku

Projekt POLPANEL

Znak towarowy słowny: Projekt ALTERPANEL ... zobacz opis znaku

Projekt ALTERPANEL

Znak towarowy słowny: Projekt czyste POWIETRZE ... zobacz opis znaku

Projekt czyste POWIETRZE

Znak towarowy słowny: Projekt ALU system cassette-composite PANEL ... zobacz opis znaku

Projekt ALU system cassette-composite PANEL

Znak towarowy słowny: Magdalena ..... Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ... zobacz opis znaku

Magdalena ….. Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA

Znak towarowy słowny: HCA to czyste powietrze ... zobacz opis znaku

HCA to czyste powietrze

Znak towarowy słowny: KRAMARZ POLSKA ... zobacz opis znaku

KRAMARZ POLSKA

Znak towarowy słowny: ART-RAM ... zobacz opis znaku

ART-RAM

Znak towarowy - Absorber ciepła - zobacz opis znaku

Absorber ciepła

Znak towarowy - HCA to recykling ciepła - więcej opis i przeznaczenie znaku

HCA to recykling ciepła