Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów M¦P pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywno¶ci energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodz±co-absorbuj±co-akumuluj±cy ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urz±d Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedz±, że czego¶ zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jaki¶ nieuk, który tego nie wie. I on wła¶nie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własno¶ci wył±cznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wci±ż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osi±gnięcie neutralno¶ci klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierz±t i ro¶lin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do ¶wiatowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodz±cy
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotycz±ce głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochron± ¶rodowiska i niskoemisyjnymi urz±dzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwi±zań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wył±czne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wył±czno¶ć na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgło¶ się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentuj±cy autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "O¶rodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjno¶ci

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z tre¶ci± i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własno¶ci intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własno¶ci Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w ¦wieradowie Zdroju odno¶nie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

W poszukiwaniu tanich Ľródeł energii - realacja ze spotkania ... więcej

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze ¦wieradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA O¶rodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

O¶rodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z my¶l± o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w O¶rodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w ¦wieradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Wielorzędowy napęd trakcyjny czołgu 

patenty - wykaz spis katalog patentów

Czę¶ć jawna rozwiazania
g±sienicy trzyrzędowej czołgu nowej
generacji, stanowi±ca jedno z kilkunastu
rozwi±zań układów i napędów trakcji kołowo-
g±sienicowych na potrzeby nie tylko armii i przemysłu
zbrojeniowego ale i produkcji sprzętu specjalistycznego w
postaci różnego rodzaju pojazdów przeznaczenia specjalnego.


układ diamentowy płyt kadłuba

g±sienica dwurzędowa w kilku możliwych wersjach

inne >>>

GˇSIENICA WIELORZĘDOWA zwłaszcza do czołgu
w wersji TRZY-JEZDNEJ, DWU-JEZDNEJ i JEDNO-JEZDNEJ


OPIS WYNALAZKU PL364951 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 205164

OPIS PATENTOWY PL 205164 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest g±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej, wchodz±ca i tworz±ca wraz z drug± o odbiciu lustrzanym, parę układu trakcyjnego i jezdnego czołgu jako jedno z rozwi±zań zintegrowanych takich układów dla i do dalszej integracji z i w pancerzu komorowym czołgu nowej generacji. Dotychczasowe rozwi±zania układu jezdnego czołgu to z reguły g±sienice jednorzędowe o ustalonych trwale parametrach tych g±sienic, tworz±cych w sumie stałe i niezmienne technicznie rozwi±zanie jedno-jezdne dla czołgu jako pojazdu dwu¶ladowego. Znane s± w obowi±zuj±cym stanie techniki jak na przykład z opisu US4640377 lub US4568294 albo PLP-191455 rozwi±zania układów trakcyjnych dla pojazdów terenowych oraz same pojazdy. Ujawnione s± również w opisach PL365351 i PL364785 rozwi±zania z których w pierwszym, przedstawiono sposób budowy pancerza z ustalon± obwodowo wnęk±, kryj±c± i mieszcz±c± parę g±sienic a w drugim sam± g±sienicę dla tego typu pancerza. O ile dwa ostatnie z w/w rozwi±zań celowych służ± po¶rednio i czę¶ciowo celowi wynalazku o tyle trzy pierwsze w żadnym wypadku nie pozwalaj± na realizację celu wynalazku, którym to, jest stworzenie trzech różnych od siebie układów jezdnych, które w każdej z tych wersji pozwol± maksymalnie wpasować cał± zintegrowan± tak g±sienicę w przestrzeń wewnętrzn± pancerza.

Istota rozwi±zania w wersji trzy-jezdnej polega na tym, że g±sienica składa się z trzech rzędów samodzielnych g±sienic o stałej szeroko¶ci i różnej wysoko¶ci oraz długo¶ci obwodowej w którym to układzie wszystkie trzy rzędy stanowi± aktywny układ trakcyjny i napędowy czołgu, kryty tak w cało¶ci we wnęce obwodowej pancerza czołgu w zakresie pionowym skoku o ustalony wektor.

Istota rozwi±zania w wersji dwu-jezdnej polega na tym, że g±sienica składa się z trzech rzędów samodzielnych g±sienic o stałej szeroko¶ci i różnej wysoko¶ci oraz długo¶ci obwodowej w którym to układzie tylko dwa rzędy stanowi± aktywny układ trakcyjny i napędowy czołgu, kryty tak wraz z nieaktywnym rzędem w cało¶ci we wnęce obwodowej pancerza czołgu w zakresie pionowym skoku o ustalony wektor.

Istota rozwi±zania w wersji jedno-jezdnej polega na tym, że g±sienica składa się z trzech rzędów samodzielnych g±sienic o stałej szeroko¶ci i różnej wysoko¶ci oraz długo¶ci obwodowej w którym to układzie tylko jeden rz±d stanowi aktywny układ trakcyjny i napędowy czołgu, kryty tak wraz z dwoma nieaktywnymi rzędami w cało¶ci we wnęce obwodowej pancerza czołgu w zakresie pionowym skoku o ustalony wektor.

Korzystnie dla trzech wersji wynalazku jest, że koło zębate i napędowe g±sienicy wewnętrznej, najwyższej przekazuje poprzez wewnętrzn± zębat± przekładnię napęd na g±sienicę ¶rodkow± wewnętrzn± a z niej poprzez kolejn± zębat± przekładnię napęd na g±sienicę zewnętrzn± w stanie ich zł±czenia dla pełnej aktywno¶ci wszystkich trzech rzędów g±sienic tworz±c tak wersję trzy-jezdn± g±sienicy wielorzędowej. Korzystnie dla wersji dwu-jezdnej jest, że koło zębate i napędowe g±sienicy wewnętrznej, najwyższej przekazuje poprzez wewnętrzn± zębat± przekładnię napęd na g±sienicę ¶rodkow± wewnętrzn± a jej mechanizm dĽwigowo-skokowy i hydrauliczno-krzywkowy rozł±cza napęd na g±sienicę zewnętrzn±, najniższ± poprzez jej podniesienie o dany skok do wysoko¶ci g±sienicy wewnętrznej ¶rodkowej lub wewnętrznej najwyższej co skutkuje aktywno¶ci± trakcyjn± tylko dwóch rzędów g±sienic. Korzystnie dla wersji jedno-jezdnej jest, że mechanizm dĽwigowo-skokowy i hydrauliczno-krzywkowy głównej g±sienicy wewnętrznej i najwyższej, rozł±cza napęd na g±sienicę ¶rodkow± oraz zewnętrzn± najniższ± poprzez ich podniesienie o zadany skok co skutkuje aktywno¶ci± trakcyjn± tylko tej g±sienicy i jednego rzędu obu par g±sienic. Korzystnie dla wszystkich wersji wynalazku jest, że koła zębate przekładni s± tak ustalone w ¶rednicy i sprzęgu wzajemnym z kołami g±sienicy ¶rodkowej i zewnętrznej aby prędko¶ć obwodowa g±sienicy ¶rodkowej i zewnętrznej została zrównana z prędko¶ci± posuwow± g±sienicy głównej wewnętrznej w stopniu równym wszystkim trzem rzędom tej g±sienicy. Korzystnie dla wszystkich wersji wynalazku jest, że wnęka wewnętrzna pancerza składa się z płaszczyzny spływu pancerza i płaszczyzny pod spływu o k±cie dowolnym ich poł±czenia, tworz±cym zewnętrzn± obrysow±, krawędĽ spływu dla modułów zewnętrznych pancerza a w niej dodanych modułów wewnętrznych pancerza wraz z cał± g±sienic±. Wielorzędowa budowa g±sienicy i jej wersje celowe, pozwalaj± w zależno¶ci od masy czołgu lub pojazdu na odpowiednie rozłożenie ciężaru w zależno¶ci od pokonywanego gruntu, terenu oraz jej przyczepno¶ci do podłoża a także dostosowania prędko¶ci oraz samego krycia i osłony pancerzem poprzez wybranie i dostosowanie odpowiedniej wersji. Co może mieć duże znaczenie bojowe, logistyczne oraz ekonomiczne bior±c pod uwagę, że napęd wyprowadzony jest poprzez kolejne koła i przekładnie w sposób rozł±czalny mechanizmem podnosz±cym dwie zewnętrzne g±sienice.

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku na którym Fig.1 - przedstawia g±sienicę w wersji trzy-jezdnej w rzucie czołowym w układzie wzajemnym krycia i chowania we wnęce pancerza, Fig.2 - g±sienicę w wersji dwu-jezdnej, Fig.3 - g±sienicę w wersji jedno-jezdnej a Fig.4 - g±sienicę w rzucie bocznym z uwidocznieniem kół zębatych, przekładni i mechanizmów.

P r z y k ł a d : I

G±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej składa się z trzech rzędów samodzielnych g±sienic (1), (2) i (3) o stałej jak 1:1:1 szeroko¶ci i mechanizmów (4) i (5) oraz przekładni zębatych (6) i (7) a także kół zębatych (19), (20) i (21) na których napięto g±sienice, tworz±c w sumie i cało¶ci jej aktywn± wersję (10) o obrysie (11) dla celu krycia i chowania o wektor (16) we wnęce (12) ustalonej płaszczyzn± spływu pancerza (13) oraz pod spływu (14) i krawędzi obwodowej spływu (15) wraz z zamocowanymi tak na niej modułami zewnętrznymi (17) a także modułami wewnętrznymi (18)).

P r z y k ł a d : II

G±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji dwu-jezdnej składa się z trzech rzędów samodzielnych g±sienic (1), (2) i (3) o stałej jak 1:1:1 szeroko¶ci i mechanizmów (4) i (5) oraz przekładni zębatych (6) i (7) a także kół zębatych (19), (20) i (21) na których napięto g±sienice, tworz±c w wyniku rozsprzęglenia mechanizmem (4) g±sienicy (1) z przekładni± zębat± (6) jej aktywn± w g±sienicach (2) i (3) wersję dwu-jezdn± (9) o obrysie (11) dla celu krycia i chowania o wektor (16) we wnęce (12) ustalonej płaszczyzn± spływu pancerza (13) oraz pod spływu (14) i krawędzi obwodowej spływu (15) wraz z zamocowanymi tak na niej modułami zewnętrznymi (17) a także modułami wewnętrznymi (18)).

P r z y k ł a d : III

G±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji dwu-jezdnej składa się z trzech rzędów samodzielnych g±sienic (1), (2) i (3) o stałej jak 1:1:1 szeroko¶ci i mechanizmów (4) i (5) oraz przekładni zębatych (6) i (7) a także kół zębatych (19), (20) i (21) na których napięto g±sienice, tworz±c w wyniku rozsprzęglenia mechanizmem (4) g±sienicy (1) z przekładni± zębat± (6) oraz mechanizmem (5) g±sienicy (2) z przekładni± zębat± (7) jej aktywn± w g±sienicy (3) wersję jedno-jezdn± (8) o obrysie (11) dla celu krycia i chowania o wektor (16) we wnęce (12) ustalonej płaszczyzn± spływu pancerza (13) oraz pod spływu (14) i krawędzi obwodowej spływu (15) wraz z zamocowanymi tak na niej modułami zewnętrznymi (17) a także modułami wewnętrznymi (18)).

Wynalazek i jego wersje celowe poza przeznaczeniem celowym: budowy pancerza komorowego czołgu, sposobu przeniesienia napędu, sposobu przemieszczania ¶rodka ciężko¶ci, sposobu zmiany wysoko¶ci i charakterystyki czołgu, metod krycia i maskowania, sposobu ł±czenia falangi i sposobu dowodzenia ni± oraz innych, może mieć powszechne zastosowanie w budowie różnego rodzaju pojazdów cywilnych i ratunkowych oraz specjalnego przeznaczenia o układzie g±sienicowym trakcji a także poł±czonych układów kołowo-g±sienicowych w których kryty, wielorzędowy i rozdzielony system g±sienic układu trakcyjnego może znaleĽć zastosowanie.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. G±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej, znamienna tym, że wersja trzy-jezdna (10) składa się z trzech rzędów samodzielnych g±sienic (1), (2) i (3) o stałym stosunku szeroko¶ci jak 1:1:1 i trzech różnych wysoko¶ciach oraz ich długo¶ci obwodowej w którym to układzie g±sienica (10) stanowi zł±czony i aktywny układ trakcyjny, kryty w całym swym obrysie (11) w cało¶ci we wnęce wewnętrznej (12) pancerza czołgu w zakresie pionowym skoku o wektor (16).

2. G±sienica według zastrz.1, znamienna tym, że g±sienica wewnętrzna (3) napięta jest w sposób stały na kole zębatym (21) a dwa zewnętrzne rzędy g±sienicy (1) i (2) napięte s± w sposób ruchomy na kołach zębatych (19) i (20) zamocowanych tak w odrębnych mechanizmach dĽwigowo-skokowych i hydrauliczno-krzywkowych (4) i (5) podnosz±cych maksymalnie g±sienice (1) i (2) do wysoko¶ci g±sienicy (3).

3. G±sienica według zastrz.1, znamienna tym, że składa się z odrębnych zębatych przekładni (7) i (6) za pomoc± których koło zębate (21) g±sienicy (3) przekazuje napęd poprzez przekładnię (7) na koło (20) g±sienicy (2) a te następnie poprzez przekładnie (6) na koło (19) g±sienicy (1).

4. G±sienica według zastrz.1, znamienna tym, że koła zębate przekładni (6) i (7) s± tak ustalone w ¶rednicy i sprzęgu wzajemnym z kołami (19) i (20), że prędko¶ć obwodowa g±sienicy (2) i g±sienicy (1) została zrównana z prędko¶ci± posuwow± g±sienicy (3) w stopniu równym rzędom g±sienicy (10).

5. G±sienica według zastrz.1, znamienna tym, że wnęka wewnętrzna (12) składa się z płaszczyzny spływu pancerza (13) i płaszczyzny pod spływu (14) o k±cie dowolnie tworz±cym krawędĽ spływu (15) do mocowania tak na niej modułów zewnętrznych pancerza (17) oraz w niej modułów wewnętrznych pancerza (18) wraz z g±sienic± trzy-jezdn± (10).

6. G±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej, znamienna tym, że wersja dwu-jezdna (9) składa się z trzech rzędów samodzielnych g±sienic (1), (2) i (3) o stałym stosunku szeroko¶ci jak 1:1:1 i trzech różnych wysoko¶ciach oraz ich długo¶ci obwodowej w którym to układzie g±sienice (2) i (3) stanowi± tylko zł±czony i aktywny układ trakcyjny, kryty tak wraz z nieaktywn± g±sienic± (1) w całym swym obrysie (11) w cało¶ci we wnęce wewnętrznej (12) pancerza czołgu w zakresie pionowym skoku o wektor (16).

7. G±sienica według zastrz.6, znamienna tym, że g±sienica wewnętrzna (3) napięta jest w sposób stały na kole zębatym (21) a dwa zewnętrzne rzędy g±sienicy (1) i (2) napięte s± w sposób ruchomy na kołach zębatych (19) i (20) zamocowanych tak w odrębnych mechanizmach dĽwigowo-skokowych i hydrauliczno-krzywkowych (4) i (5).

8. G±sienica według zastrz.6, znamienna tym, że składa się z odrębnych zębatych przekładni (7) i (6) za pomoc± których koło zębate (21) g±sienicy (3) przekazuje napęd poprzez przekładnię (7) na koło (20) g±sienicy (2) podczas gdy mechanizm dĽwigowo-skokowy i hydrauliczno-krzywkowy (4) rozł±cza napęd na g±sienicę (1) poprzez jej podniesienie o dany skok co skutkuje aktywno¶ci± trakcyjn± tylko dwóch g±sienic (3) i (2).

9. G±sienica według zastrz.6, znamienna tym, że koła zębate przekładni (6) i (7) s± tak ustalone w ¶rednicy i sprzęgu wzajemnym z kołami (19) i (20), że prędko¶ć obwodowa g±sienicy (2) i g±sienicy (1) została zrównana z prędko¶ci± posuwow± g±sienicy (3) w stopniu równym rzędom g±sienicy (9).

10. G±sienica według zastrz.6, znamienna tym, że wnęka wewnętrzna (12) składa się z płaszczyzny spływu pancerza (13) i płaszczyzny pod spływu (14) o k±cie dowolnie tworz±cym krawędĽ spływu (15) do mocowania tak na niej modułów zewnętrznych pancerza (17) oraz w niej modułów wewnętrznych pancerza (18) wraz z g±sienic± dwu-jezdn± (9).

11. G±sienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej, znamienna tym, że wersja jedno-jezdna (8) składa się z trzech rzędów samodzielnych g±sienic (1), (2) i (3) o stałym stosunku szeroko¶ci jak 1:1:1 i trzech różnych wysoko¶ciach oraz ich długo¶ci obwodowej w którym to układzie g±sienica (3) stanowi aktywny układ trakcyjny, kryty tak wraz z nieaktywn± g±sienic± (1) i (2) w całym swym obrysie (11) w cało¶ci we wnęce wewnętrznej (12) pancerza czołgu w zakresie pionowym skoku o wektor (16).

12. G±sienica według zastrz.11, znamienna tym, że g±sienica wewnętrzna (3) napięta jest w sposób stały na kole zębatym (21) a dwa zewnętrzne rzędy g±sienicy (1) i (2) napięte s± w sposób ruchomy na kołach zębatych (19) i (20) zamocowanych tak w odrębnych mechanizmach dĽwigowo-skokowych i hydrauliczno-krzywkowych (4) i (5).

13. G±sienica według zastrz.11, znamienna tym, że składa się z odrębnych zębatych przekładni (7) i (6) wył±czonych mechanizmem dĽwigowo-skokowym i hydrauliczno-krzywkowym (4) i (5) poprzez podniesienie g±sienic (1) i (2) o dany skok co skutkuje aktywno¶ci± trakcyjn± tylko g±sienicy (3).

14. G±sienica według zastrz.11, znamienna tym, że koła zębate przekładni (6) i (7) s± tak ustalone w ¶rednicy i sprzęgu wzajemnym z kołami (19) i (20), że prędko¶ć obwodowa g±sienicy (2) i g±sienicy (1) została zrównana z prędko¶ci± posuwow± g±sienicy (3) w stopniu równym rzędom g±sienicy (8).

15. G±sienica według zastrz.11, znamienna tym, że wnęka wewnętrzna (12) składa się z płaszczyzny spływu pancerza (13) i płaszczyzny pod spływu (14) o k±cie dowolnie tworz±cym krawędĽ spływu (15) do mocowania tak na niej modułów zewnętrznych pancerza (17) oraz w niej modułów wewnętrznych pancerza (18) wraz z g±sienic± jedno-jezdn± (8).

... opis patentowy PL 205163 - "projekt x" w pdf.

aktywne PATENTY KRAMARZ POLSKA pod dotacje unijne ... więcej