Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów M¦P pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywno¶ci energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodz±co-absorbuj±co-akumuluj±cy ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urz±d Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedz±, że czego¶ zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jaki¶ nieuk, który tego nie wie. I on wła¶nie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własno¶ci wył±cznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wci±ż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osi±gnięcie neutralno¶ci klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierz±t i ro¶lin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do ¶wiatowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodz±cy
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotycz±ce głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochron± ¶rodowiska i niskoemisyjnymi urz±dzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwi±zań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wył±czne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wył±czno¶ć na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgło¶ się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentuj±cy autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "O¶rodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjno¶ci

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z tre¶ci± i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własno¶ci intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własno¶ci Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w ¦wieradowie Zdroju odno¶nie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

W poszukiwaniu tanich Ľródeł energii - realacja ze spotkania ... więcej

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze ¦wieradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA O¶rodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

O¶rodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z my¶l± o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w O¶rodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w ¦wieradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

G±sienica dwurzędowa - trzy wersje 

wykaz patentów

Czę¶ć jawna rozwiazania
g±sienicy dwurzędowej czołgu nowej
generacji, stanowi±ca jedno z kilkunastu
rozwi±zań układów i napędów trakcji kołowo-
g±sienicowych na potrzeby nie tylko armii i przemysłu
zbrojeniowego ale i produkcji sprzętu specjalistycznego w
postaci różnego rodzaju pojazdów specjalnego przeznaczenia.


układ diamentowy płyt kadłuba

wielorzędowy napęd trakcyjny czołgu

inne >>>

GˇSIENICA DWURZĘDOWA zwłaszcza do czołgu
w wersji BEZSTOPNIOWEJ, DWUSTOPNIOWEJ i TRZYSTOPNIOWEJ


OPIS WYNALAZKU PL364785 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 205162

OPIS PATENTOWY PL 205162 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest g±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej, wchodz±ca i tworz±ca wraz z drug± o odbiciu lustrzanym, parę układu trakcyjnego i jezdnego czołgu jako jedno z rozwi±zań zintegrowanych takich układów dla i do dalszej integracji z i w pancerzu komorowym czołgu nowej generacji.

Znane s± w obowi±zuj±cym stanie techniki jak na przykład z opisu US 4640377 lub US 4568294 albo PLP-191455 rozwi±zania układów trakcyjnych dla pojazdów terenowych oraz same pojazdy. Ujawnione s± również w opisach PL 365351 i PL 364951 rozwi±zania z których w pierwszym, przedstawiono sposób budowy pancerza z ustalon± obwodowo wnęk±, kryj±c± i mieszcz±c± parę g±sienic a w drugim sam± g±sienicę dla tego typu pancerza. O ile dwa ostatnie z w/w rozwi±zań celowych służ± po¶rednio celowi wynalazku o tyle trzy pierwsze w żadnym wypadku nie pozwalaj± na realizację celu wynalazku, którym jest stworzenie takiego rodzaju rozwi±zania g±sienicy, która pozwoli maksymalnie wykorzystać przestrzeń wewnętrzn± pancerza a już zwłaszcza usun±ć jej czę¶ć z obszaru wewnętrznego płyty podłogowej dla celów dalszych budowy nowych przedziałów bojowych załogi tego czołgu.

Istota rozwi±zania w wersji bezstopniowej polega na tym, że g±sienica składa się z dwóch rzędów samodzielnych g±sienic tej samej wysoko¶ci o stosunku szeroko¶ci jak 1:2 g±sienicy zewnętrznej do g±sienicy wewnętrznej w którym to układzie g±sienica wewnętrzna została rozdzielona poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice, stanowi±ce ł±cznie 2/3 udziału w całej jej długo¶ci, wyznaczonej tak długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej, tworz±c w sumie nimi zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cym w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

Istota rozwi±zania w wersji dwustopniowej polega na tym, że g±sienica składa się z dwóch rzędów samodzielnych g±sienic o dwóch wysoko¶ciach z których zewnętrzna jest obniżona o stopień wynosz±cy szeroko¶ć g±sienicy zewnętrznej i o stosunku szeroko¶ci jak 1:2 g±sienicy zewnętrznej do g±sienicy wewnętrznej w którym to układzie g±sienica wewnętrzna została rozdzielona poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice, stanowi±ce ł±cznie 2/3 udziału w całej jej długo¶ci, wyznaczonej tak długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej, tworz±c w sumie nimi zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cym w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

Istota rozwi±zania w wersji trzystopniowej polega na tym, że g±sienica składa się z dwóch rzędów samodzielnych g±sienic o trzech wysoko¶ciach w których g±sienica zewnętrzna obniżona jest o dwa stopnie, wynosz±ce w sumie dwie szeroko¶ci g±sienicy zewnętrznej a g±sienica wewnętrzna po jej rozdzieleniu wzdłużnym na dwie czę¶ci została obniżona o jeden stopień, wynosz±cy także szeroko¶ć g±sienicy zewnętrznej przy jednoczesnym zachowaniu stosunku szeroko¶ci jak 1:2 g±sienicy zewnętrznej do g±sienicy wewnętrznej w którym to układzie g±sienica wewnętrzna została rozdzielona poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice, stanowi±ce ł±cznie 2/3 udziału w całej jej długo¶ci, wyznaczonej tak długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej, tworz±c w sumie nimi zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cym w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

Tak zespolona konstrukcja g±sienicy w każdej z prezentowanych wersji wynalazku pozwala na uzyskanie dodatkowej powierzchni płyty podłogowej dla osi±gnięcia ni± celów dalszych a sam napęd w zależno¶ci od usytuowania silnika w każdej z wersji przekazywany jest transmisyjnie na wszystkie powstałe tak wersje g±sienic i ich pary.

Korzystnie dla trzech wersji wynalazków jest, że powstały tak wolny obszar w czę¶ci udziału 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci g±sienicy tworzy i stanowi dla płyty podłogowej powierzchnię dodan± tak dla przedziału bojowego załogi jak i budowy stanowisk ogniowych, magazynowych oraz innych wskazanych.

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku na którym Fig. 1 przedstawia w rzucie z góry parę g±sienic dwurzędowych oraz wyznaczony lini± przerywan± obszar celowy, wewnętrzny płyty podłogowej, Fig. 2 - w rzucie czołowym, g±sienicę w wersji bezstopniowej, Fig. 3 - g±sienicę w wersji dwustopniowej a Fig. 4 - g±sienicę w wersji trzystopniowej.

P r z y k ł a d: I

G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej składa się z g±sienicy zewnętrznej 1 o szeroko¶ci 1/3 udziału w tej g±sienicy, stanowi±cej tak układ transmisyjno-trakcyjny poł±czony z g±sienic± wewnętrzn± 2 i 3 o szeroko¶ci 2/3 udziału w cało¶ci tej g±sienicy w którym to układzie g±sienica wewnętrzna 2/3 została rozdzielona poprzecznie na dwie samodzielne g±sienice 2 i 3 w sposób który zwiększa powierzchnię płyty podłogowej 4 o czę¶ć dodan± i wynosz±c± udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy 1 oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy dla celu budowy w nim przedziału bojowego załogi 5 stanowisk 6, 7, 8, i 9, znamienna tym, że wysoko¶ć g±sienicy 1 oraz 2 i 3 jest stała na całym obszarze tego układu.

P r z y k ł a d: II

G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji dwustopniowej 11 składa się z g±sienicy zewnętrznej 1 o szeroko¶ci 1/3 udziału w tej g±sienicy, stanowi±cej tak układ transmisyjno-trakcyjny poł±czony z g±sienic± wewnętrzn± 2 i 3 o szeroko¶ci 2/3 udziału w cało¶ci tej g±sienicy w którym to układzie g±sienica wewnętrzna 2/3 została rozdzielona poprzecznie na dwie samodzielne g±sienice 2 i 3 w sposób który zwiększa powierzchnię płyty podłogowej 4 o czę¶ć dodan± i wynosz±c± udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy 1 oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy dla celu budowy w nim przedziału bojowego załogi 5 stanowisk 6, 7, 8 i 9, znamienna tym, że wysoko¶ć g±sienicy 1 została obniżona o stopień obniżenia 10 w stosunku do g±sienic 2 i 3 wynosz±cy szeroko¶ć g±sienicy 1 w całym tym układzie.

P r z y k ł a d: III

G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzystopniowej 14 składa się z g±sienicy zewnętrznej 1 o szeroko¶ci 1/3 udziału w tej g±sienicy, stanowi±cej tak układ transmisyjno-trakcyjny poł±czony z g±sienic± wewnętrzn± 2 i 3 o szeroko¶ci 2/3 udziału w cało¶ci tej g±sienicy w którym to układzie g±sienica wewnętrzna 2/3 została rozdzielona poprzecznie na dwie samodzielne g±sienice 2 i 3 w sposób który zwiększa powierzchnię płyty podłogowej 4 o czę¶ć dodan± i wynosz±c± udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy 1 oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy dla celu budowy w nim przedziału bojowego załogi 5 stanowisk 6, 7, 8 i 9, znamienna tym, że wysoko¶ć g±sienicy 1 została obniżona o stopień obniżenia 13 w stosunku do g±sienic 2 i 3 wynosz±cy szeroko¶ć g±sienicy 1 a sama g±sienica 2 i 3 po jej rozdzieleniu wzdłużnym dodatkowo została obniżona o stopień 12 wynosz±cy szeroko¶ć g±sienicy 1 w całym poł±czonym tak układzie g±sienic.

Wynalazek i jego wersje celowe poza przeznaczeniem celowym, może mieć powszechne zastosowanie w budowie różnego rodzaju pojazdów cywilnych i ratunkowych oraz specjalnego przeznaczenia o układzie g±sienicowym trakcji a także poł±czonych układów kołowo-g±sienicowych w których stopniowy oraz rozdzielony system g±sienic układu trakcyjnego może znaleĽć zastosowanie.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej, znamienna tym, że wersja bezstopniowa składa się z dwóch rzędów samodzielnych g±sienic o tej samej wysoko¶ci i stosunku szeroko¶ci jak 1:2 w którym g±sienica wewnętrzna (2) i (3) o szeroko¶ci podwójnej, rozdzielona jest jednodzielnie i poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice (2) i (3) stanowi±ce tak ł±cznie 2/3 udziału w całej długo¶ci tak zintegrowanej i zespolonej g±sienicy rzędowej, wyznaczonej długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej (1) i stanowi±cej tak wraz z g±sienic± (2) i (3) zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cy w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy (1) oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

2. G±sienica dwurzędowa według zastrz. 1, znamienna tym, że wolny obszar w czę¶ci udziału 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci g±sienicy tworzy i stanowi dla płyty podłogowej (4) powierzchnię dodan± dla przedziału bojowego załogi (5) oraz budowy stanowisk ogniowych, magazynowych i innych (6), (7), (8) i (9).

3. G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej, znamienna tym, że wersja dwustopniowa (11) składa się z dwóch rzędów samodzielnych g±sienic o stopniu obniżenia (10) wynosz±cym szeroko¶ć g±sienicy (1) i stosunku szeroko¶ci jak 1:2 w którym g±sienica wewnętrzna (2) i (3) o szeroko¶ci podwójnej, rozdzielona jest jednodzielnie i poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice (2) i (3) stanowi±ce tak ł±cznie 2/3 udziału w całej długo¶ci tak zintegrowanej i zespolonej g±sienicy rzędowej, wyznaczonej w sumie długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej (1) i stanowi±cej tak wraz z g±sienic± (2) i (3) zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cy w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy (1) oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

4. G±sienica dwurzędowa według zastrz. 3, znamienna tym, że wolny obszar w czę¶ci udziału 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci g±sienicy tworzy i stanowi dla płyty podłogowej (4) powierzchnię dodan± dla przedziału bojowego załogi (5) oraz budowy stanowisk ogniowych, magazynowych i innych (6), (7), (8) i (9).

5. G±sienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej, znamienna tym, że wersja trzystopniowa (14) składa się z wielu rzędów samodzielnych g±sienic w których g±sienica wewnętrzna (2) i (3) została dodatkowo rozdzielona wzdłużnie o stopień obniżenia (12) oraz stopień obniżenia (13) wynosz±cy szeroko¶ć g±sienicy (1) o stosunku szeroko¶ci g±sienicy (1) do g±sienicy (2) i (3) jak 1:2 w którym g±sienica wewnętrzna (2) i (3) o szeroko¶ci podwójnej, rozdzielona jest jednodzielnie i poprzecznie na dwie odrębne i samoistne g±sienice (2) i (3) stanowi±ce tak ł±cznie 2/3 udziału w całej długo¶ci tak zintegrowanej i zespolonej g±sienicy rzędowej, wyznaczonej w sumie długo¶ci± g±sienicy zewnętrznej (1) i stanowi±cej tak wraz z g±sienic± (2) i (3) zespolony układ trakcyjny i transmisyjny o wolnym obszarze wynosz±cy w niej udział ł±czny w 1/3 długo¶ci g±sienicy (1) oraz 2/3 szeroko¶ci całej g±sienicy.

6. G±sienica dwurzędowa według zastrz. 5, znamienna tym, że wolny obszar w czę¶ci udziału 1/3 długo¶ci oraz 2/3 szeroko¶ci g±sienicy tworzy i stanowi dla płyty podłogowej (4) powierzchnię dodan± dla przedziału bojowego załogi (5) oraz budowy stanowisk ogniowych, magazynowych, innych (6), (7), (8) i (9).

... opis patentowy PL 205162 - "projekt x" w pdf.

aktywne PATENTY KRAMARZ POLSKA pod dotacje unijne ... więcej